Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1The Effects of Oral Rehmannia glutinosa Polysaccharide Administration on Immune Responses, Antioxidant Activity and Resistance Against Aeromonas hydrophila in the Common Carp, Cyprinus carpio L
Jun-chang Feng,Zhong-liang Cai,Xuan-pu Zhang,Yong-yan Chen,Xu-lu Chang,Xian-feng Wang,Chao-bin Qin,Xiao Yan,Xiao Ma,Jian-xin Zhang,Guo-xing Nie
Frontiers in Immunology.2020;11()
[DOI]
2Study of the Effect of Neutral Polysaccharides from Rehmannia glutinosa on Lifespan of Caenorhabditis elegans
Yanyan Yuan,Nianxin Kang,Qingxia Li,Yali Zhang,Yonggang Liu,Peng Tan
Molecules.2019;24(24)4592
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe