Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Analysis of Flavonoid Metabolites in Citrus Peels (Citrus reticulata “Dahongpao”) Using UPLC-ESI-MS/MS
Fu Wang,Lin Chen,Hongping Chen,Shiwei Chen,Youping Liu
Molecules.2019;24(15)2680
[DOI]
2Chemical and genetic discrimination of commercial Guangchenpi (Citrus reticulata ‘Chachi’) by using UPLC-QTOF-MS/MS based metabolomics and DNA barcoding approaches
Peng Wang,Jing Zhang,Yating Zhang,He Su,Xiaohui Qiu,Lu Gong,Juan Huang,Junqi Bai,Zhihai Huang,Wen Xu
RSC Advances.2019;9(40)23373
[DOI]
3Metabolomics Analysis of the Peels of Different Colored Citrus Fruits (Citrus reticulata cv. ‘Shatangju’) During the Maturation Period Based on UHPLC-QQQ-MS
Feiyan Wang,Yongjing Huang,Wen Wu,Congyi Zhu,Ruimin Zhang,Jiezhong Chen,Jiwu Zeng
Molecules.2020;25(2)396
[DOI]
4Cultivar differentiation of Citri Reticulatae Pericarpium by a combination of hierarchical three-step filtering metabolomics analysis, DNA barcoding and electronic nose
Shang-Zhen Li,Su-Ling Zeng,Yan Wu,Guo-Dong Zheng,Chu Chu,Qiang Yin,Bai-Zhong Chen,Ping Li,Xu Lu,E-Hu Liu
Analytica Chimica Acta.2019;1056(2)62
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe