Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Analysis of Flavonoid Metabolites in Citrus Peels (Citrus reticulata “Dahongpao”) Using UPLC-ESI-MS/MS
Fu Wang,Lin Chen,Hongping Chen,Shiwei Chen,Youping Liu
Molecules.2019;24(15)2680
[DOI]
2Characterization of two closely related citrus cultivars using UPLC-ESI-MS/MS-based widely targeted metabolomics
Fu Wang,Lin Chen,Shiwei Chen,Hongping Chen,Youping Liu,Branislav T. Šiler
PLOS ONE.2021;16(7)e0254759
[DOI]
3Restoring trilinearity with the purpose of advanced modeling: towards a more effective analysis of Pericarpium Citri Reticulatae during storage periods
Yaping Li,Qing Cao,Min He,Xinyue Yang,Pingping Zeng,Weiguo Cao
Heliyon.2022;8(3)e09138
[DOI]
4Integrative analysis of metabolome and transcriptome profiles provides insight into the fruit pericarp pigmentation disorder caused by ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ infection
Feiyan Wang,Yunli Wu,Wen Wu,Yongjing Huang,Congyi Zhu,Ruimin Zhang,Jiezhong Chen,Jiwu Zeng
BMC Plant Biology.2021;21(1)e09138
[DOI]
5Chemical and genetic discrimination of commercial Guangchenpi (Citrus reticulata ‘Chachi’) by using UPLC-QTOF-MS/MS based metabolomics and DNA barcoding approaches
Peng Wang,Jing Zhang,Yating Zhang,He Su,Xiaohui Qiu,Lu Gong,Juan Huang,Junqi Bai,Zhihai Huang,Wen Xu
RSC Advances.2019;9(40)23373
[DOI]
6Metabolomics Analysis of the Peels of Different Colored Citrus Fruits (Citrus reticulata cv. ‘Shatangju’) During the Maturation Period Based on UHPLC-QQQ-MS
Feiyan Wang,Yongjing Huang,Wen Wu,Congyi Zhu,Ruimin Zhang,Jiezhong Chen,Jiwu Zeng
Molecules.2020;25(2)396
[DOI]
7Secondary Metabolites from Stem Barks of Catalpa bungei
Wei Liu,Huayu Liu,Yeye Hu,Meng Zhang,Nan Lu,Zhi Wang,Youngsoo Bae,Junhui Wang,Chuan-Ling Si
Chemistry of Natural Compounds.2021;57(6)1111
[DOI]
8Cultivar differentiation of Citri Reticulatae Pericarpium by a combination of hierarchical three-step filtering metabolomics analysis, DNA barcoding and electronic nose
Shang-Zhen Li,Su-Ling Zeng,Yan Wu,Guo-Dong Zheng,Chu Chu,Qiang Yin,Bai-Zhong Chen,Ping Li,Xu Lu,E-Hu Liu
Analytica Chimica Acta.2019;1056(6)62
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe