Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1A novel PCR-based technology for rapid and non-sequencing authentication of Bombyx batryticatus using species-specific primers
Huan Yang,Ying Zhou,Pingtian Yu,Yaya Yang,Zhaoqun Jiao,James P. Tam,Yuping Shen,Xiaobin Jia
Natural Product Research.2019;33(9)1251
[DOI]
2Identification of signature proteins of processed Bombyx batryticatus by comparative proteomic analysis
Ling Lin,Yajie Zhang,Ye Li,Haizhen Fu,Jianhui Hu,Ying Zhou,Ying Xu,Guohua Xia,Xiaoxiang Sun,Huan Yang,Yuping Shen
International Journal of Biological Macromolecules.2020;153(9)289
[DOI]
3A species-specific triplex PCR assay for authentication of Galli Gigerii Endothelium Corneum
Yuli Zhang,Juan Li,Shiqing Yang,Chao Xu,Roselyn Tehzee Gblinwon,Jianhui Hu,Xiaoxiang Sun,Guohua Xia,Huan Yang,Yuping Shen
Mitochondrial DNA Part B.2021;6(3)1044
[DOI]
4Application for proteomics analysis technology in studying animal-derived traditional Chinese medicine: A review
Xue-mei Tang,Jin-lin Guo,Lu Chen,Paul Chi-Lui Ho
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2020;191(3)113609
[DOI]
5Rapid identification of cervus antlers by species-specific PCR assay
Yaya Yang,Yang Zheng,Beibei Lu,Zhaoqun Jiao,Liqun Chen,Roselyn Tehzee Gblinwon,Xiaobin Jia,Yuping Shen,Huan Yang
Natural Product Research.2020;34(9)1315
[DOI]
6Harnessing multiplex PCR assay targeting specific mitochondrial DNA elements for simultaneous identification of antelope species in Cornu Saigae Tataricae
Yufei Chen,Yaya Yang,Yinhuan Qian,Roselyn Tehzee Gblinwon,Zhaoqun Jiao,Liqun Chen,Ling Lin,Yang Zheng,Huan Yang,Yuping Shen
Mitochondrial DNA Part B.2019;4(2)3222
[DOI]
7Bioactive Molecular Discovery Using Deer Antlers as a Model of Mammalian Regeneration
Zhen Dong,Dawn Coates
Journal of Proteome Research.2021;20(5)2167
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe