Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Integrated transcriptome and small RNA sequencing analyses reveal a drought stress response network in Sophora tonkinensis
Ying Liang,Kunhua Wei,Fan Wei,Shuangshuang Qin,Chuanhua Deng,Yang Lin,Mingjie Li,Li Gu,Guili Wei,Jianhua Miao,Zhongyi Zhang
BMC Plant Biology.2021;21(1)
[DOI]
2Fructus Ligustri Lucidi aqueous extract promotes calcium balance and short-chain fatty acids production in ovariectomized rats
Beibei Chen,Junping Wei,Ruyuan Zhu,Hao Zhang,Bingke Xia,Yage Liu,Xuan Dai,Zimengwei Ye,Yimiao Tian,Rui Li,Dandan Zhao,Fangfang Mo,Alexander N. Orekhov,Sihua Gao,Dieter Br?mme,Lili Wang,Dongwei Zhang
Journal of Ethnopharmacology.2021;279(1)114348
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe