Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1A sustainable vortex-assisted matrix solid phase dispersion for the simultaneous extraction of five active components from Saposhnikoviae Radix
Danhui Zhao,Lanhui Wang,Kun-ze Du,Evans Owusu Boadi,Jin Li,Fei Tian,Yan-xu Chang
Sustainable Chemistry and Pharmacy.2021;24()100524
[DOI]
2Protective Effect of Prim-O-Glucosylcimifugin on Ulcerative Colitis and Its Mechanism
Yu Yin,Kunjian Liu,Guofeng Li
Frontiers in Pharmacology.2022;13()100524
[DOI]
3Polysaccharide isolated from Chinese jujube fruit (Zizyphus jujuba cv. Junzao) exerts anti-inflammatory effects through MAPK signaling
Rui Zhan,Long Xia,Jinhui Shao,Cheng Wang,Daofeng Chen
Journal of Functional Foods.2018;40()461
[DOI]
4Silibinin A decreases statin-induced PCSK9 expression in human hepatoblastoma HepG2 cells
Zhewen Dong,Wenxiang Zhang,Siyu Chen,Chang Liu
Molecular Medicine Reports.2019;40()461
[DOI]
5Non-target metabolomic analysis reveals the therapeutic effect of Saposhnikovia divaricata decoction on collagen-induced arthritis rats
Yueyue Li,Diya Lv,Rong Liu,Yuhuan Shi,Rong Wang,Zhenyu Zhu,Yongfang Yuan
Journal of Ethnopharmacology.2021;271()113837
[DOI]
6Properties of the Novel Chinese Herbal Medicine Formula Qu Du Qiang Fei I Hao Fang Warrant Further Research to Determine Its Clinical Efficacy in COVID-19 Treatment
Jennifer Cruz,Jason Trombley,Linda Carrington,Xiaodong Cheng
Medical Acupuncture.2021;33(1)71
[DOI]
7Separation of three chromones from Saposhnikovia divaricata using macroporous resins followed by preparative high-performance liquid chromatography
Jiajia Sun,Xiangyi Su,Zhe zhang,Dexiang Hu,Guige Hou,Feng Zhao,Jufeng Sun,Wei Cong,Chunhua Wang,Hongjuan Li
Journal of Separation Science.2021;44(17)3287
[DOI]
8Network analysis indicating the pharmacological mechanism of Yunpi-Qufeng-Chushi-prescription in prophylactic treatment of rheumatoid arthritis
Lin Li,Donghai Zhou,Qiuping Liu,Dianming Li,Qiao Wang,Xiaowei Shi,Chengping Wen,Lin Huang
BMC Complementary Medicine and Therapies.2021;21(1)3287
[DOI]
9Immuno-modulatory effects of macluraxanthone on macrophage phenotype and function
Ida May Jen Ng,Siau Hui Mah,Caroline Lin Lin Chua
Natural Product Research.2021;35(23)5409
[DOI]
10The Mechanisms of Yu Ping Feng San in Tracking the Cisplatin-Resistance by Regulating ATP-Binding Cassette Transporter and Glutathione S-Transferase in Lung Cancer Cells
Yingqing Du,Yuzhong Zheng,Ciel Xiaomei Yu,Lishan Zhong,Yafang Li,Baomeng Wu,Weihui Hu,Elsa Wanyi Zhu,Venus Wei Xie,Qitian Xu,Xingri Zhan,Yamiao Huang,Liyi Zeng,Zhenxia Zhang,Xi Liu,Jiachuan Yin,Guangcai Zha,Kelvin Chan,Karl Wah Keung Tsim
Frontiers in Pharmacology.2021;12(23)5409
[DOI]
11JFNE-A isolated from Jing-Fang n-butanol extract attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by inhibiting oxidative stress and the NF-?B signaling pathway via promotion of autophagy
Zhili Rao,Jiuseng Zeng,Xiangyu Li,Lixia Peng,Baojun Wang,Fei Luan,Nan Zeng
Phytomedicine.2022;96(23)153891
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe