Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1A sustainable vortex-assisted matrix solid phase dispersion for the simultaneous extraction of five active components from Saposhnikoviae Radix
Danhui Zhao,Lanhui Wang,Kun-ze Du,Evans Owusu Boadi,Jin Li,Fei Tian,Yan-xu Chang
Sustainable Chemistry and Pharmacy.2021;24()100524
[DOI]
2Rongjin Niantong Fang ameliorates cartilage degeneration by regulating the SDF-1/CXCR4-p38MAPK signalling pathway
Jun Chen,Nan Chen,Ting Zhang,Jie Lin,Yunmei Huang,Guangwen Wu
Pharmaceutical Biology.2022;60(1)2253
[DOI]
3Polysaccharide isolated from Chinese jujube fruit (Zizyphus jujuba cv. Junzao) exerts anti-inflammatory effects through MAPK signaling
Rui Zhan,Long Xia,Jinhui Shao,Cheng Wang,Daofeng Chen
Journal of Functional Foods.2018;40(1)461
[DOI]
4Non-target metabolomic analysis reveals the therapeutic effect of Saposhnikovia divaricata decoction on collagen-induced arthritis rats
Yueyue Li,Diya Lv,Rong Liu,Yuhuan Shi,Rong Wang,Zhenyu Zhu,Yongfang Yuan
Journal of Ethnopharmacology.2021;271(1)113837
[DOI]
5Properties of the Novel Chinese Herbal Medicine Formula Qu Du Qiang Fei I Hao Fang Warrant Further Research to Determine Its Clinical Efficacy in COVID-19 Treatment
Jennifer Cruz,Jason Trombley,Linda Carrington,Xiaodong Cheng
Medical Acupuncture.2021;33(1)71
[DOI]
6Effect of Rhizospheric Fungus on Biological Control of Root Rot (Fusarium equiseti) Disease of Saposhnikovia divaricata
Zhongming Han,Yi Cui,Yan Wang,Yunhe Wang,Zhuo Sun,Mei Han,Limin Yang
Agronomy.2022;12(11)2906
[DOI]
7Integration of transdermal chemistry and network pharmacology to decipher the mechanism of ShexiangZhuifeng analgesic plaster to treat rheumatoid arthritis
Jie Wang,Qi Chen,Ruilin Sheng,Ping Li,Panwang Liu,Jie Luo,Zhanqiong Zhong,Shijun Xu
Phytomedicine.2023;108(11)154507
[DOI]
8Yifei Sanjie Formula Treats Chronic Obstructive Pulmonary Disease by Remodeling Pulmonary Microbiota
Yueying Wu,Hui Meng,Bo Qiao,Ning Li,Qiang Zhang,Wenqing Jia,Haijing Xing,Yuqing Li,Jiali Yuan,Zhongshan Yang
Frontiers in Medicine.2022;9(11)154507
[DOI]
9The Mechanisms of Yu Ping Feng San in Tracking the Cisplatin-Resistance by Regulating ATP-Binding Cassette Transporter and Glutathione S-Transferase in Lung Cancer Cells
Yingqing Du,Yuzhong Zheng,Ciel Xiaomei Yu,Lishan Zhong,Yafang Li,Baomeng Wu,Weihui Hu,Elsa Wanyi Zhu,Venus Wei Xie,Qitian Xu,Xingri Zhan,Yamiao Huang,Liyi Zeng,Zhenxia Zhang,Xi Liu,Jiachuan Yin,Guangcai Zha,Kelvin Chan,Karl Wah Keung Tsim
Frontiers in Pharmacology.2021;12(11)154507
[DOI]
10Protective Effect of Prim-O-Glucosylcimifugin on Ulcerative Colitis and Its Mechanism
Yu Yin,Kunjian Liu,Guofeng Li
Frontiers in Pharmacology.2022;13(11)154507
[DOI]
11Silibinin A decreases statin-induced PCSK9 expression in human hepatoblastoma HepG2 cells
Zhewen Dong,Wenxiang Zhang,Siyu Chen,Chang Liu
Molecular Medicine Reports.2019;13(11)154507
[DOI]
12Network pharmacology-based analysis of the mechanism of Saposhnikovia divaricata for the treatment of type I allergy
Xiangsheng Li,Hui Li,Tingting Wang,Yang Zhao,Yuxin Shao,Yizhao Sun,Yanfen Zhang,Zhongcheng Liu
Pharmaceutical Biology.2022;60(1)1224
[DOI]
13Separation of three chromones from Saposhnikovia divaricata using macroporous resins followed by preparative high-performance liquid chromatography
Jiajia Sun,Xiangyi Su,Zhe zhang,Dexiang Hu,Guige Hou,Feng Zhao,Jufeng Sun,Wei Cong,Chunhua Wang,Hongjuan Li
Journal of Separation Science.2021;44(17)3287
[DOI]
14Network analysis indicating the pharmacological mechanism of Yunpi-Qufeng-Chushi-prescription in prophylactic treatment of rheumatoid arthritis
Lin Li,Donghai Zhou,Qiuping Liu,Dianming Li,Qiao Wang,Xiaowei Shi,Chengping Wen,Lin Huang
BMC Complementary Medicine and Therapies.2021;21(1)3287
[DOI]
15Immuno-modulatory effects of macluraxanthone on macrophage phenotype and function
Ida May Jen Ng,Siau Hui Mah,Caroline Lin Lin Chua
Natural Product Research.2021;35(23)5409
[DOI]
16JFNE-A isolated from Jing-Fang n-butanol extract attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury by inhibiting oxidative stress and the NF-?B signaling pathway via promotion of autophagy
Zhili Rao,Jiuseng Zeng,Xiangyu Li,Lixia Peng,Baojun Wang,Fei Luan,Nan Zeng
Phytomedicine.2022;96(23)153891
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe