Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Anti-inflammatory and Antioxidant Effect of Lycoperoside H against the 1,2-Dimethyl Hydrazine (DMH) Induced Colorectal Cancer in Rats
Yongjian Liu,Xin Qi
Journal of Oleo Science.2022;71(7)1021
[DOI]
2Crocetin: A Systematic Review
Zi-Liang Guo,Mao-Xing Li,Xiao-Lin Li,Peng Wang,Wei-Gang Wang,Wei-Ze Du,Zhi-Qiang Yang,Sheng-Fu Chen,Di Wu,Xiu-Yu Tian
Frontiers in Pharmacology.2022;12(7)1021
[DOI]
3Chemoprotective Effect of Ginsenoside Against the 1,2-Dimethylhydrazine (DMH) Induced Colorectal Cancer in Rats
Xiuchun Guo,Hongxia Wang,Weigang Zheng,Chunlei Guo,Qiang Song
International Journal of Pharmacology.2022;18(5)1004
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe