Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Analysis of ginseng root and leaf by multiple columns and detections liquid chromatography
Zhengming Qian,Qi Huang,Chunhong Li,Jing Chen,Gang Li,Hongyan Ma,Juying Xie
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies.2020;43(13-14)464
[DOI]
2Simultaneous Quantitative Analysis of Q-Marker with One Single Reference in Glycyrrhiza uralensis Fisch
Xin Dong,Fangyuan Zheng,Xin Liu,Lianju Zhang,Rongqin Hu,Lingcheng Wang,Xiaoyun Hao,Peifeng Xue
Journal of Chromatographic Science.2020;58(6)511
[DOI]
3Revealing the Inhibitory Effect of Ginseng on Mitochondrial Respiration through Synaptosomal Proteomics
Dezhi Kong,Xiaolin Tian,Yunshan Li,Saihang Zhang,Yiru Cheng,Lifang Huo,Huanhuan Ma,Zuxiao Yang,Leiming Ren,Mingquan Zhang,Wei Zhang
PROTEOMICS.2018;18(11)1700354
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe