Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Functional R2R3-MYB transcription factor NsMYB1, regulating anthocyanin biosynthesis, was relative to the fruit color differentiation in Nitraria sibirica Pall.
Xuemei Bao,Yuan Zong,Na Hu,Shiming Li,Baolong Liu,Honglun Wang
BMC Plant Biology.2022;22(1)
[DOI]
2Full-Length Transcriptome Analysis of the Halophyte Nitraria sibirica Pall
Huilong Zhang,Zhen Liu,Aishuang Hu,Haiwen Wu,Jianfeng Zhu,Fengzhi Wang,Pingping Cao,Xiuyan Yang,Huaxin Zhang
Genes.2022;13(4)661
[DOI]
3Optimized flash extraction and UPLC-MS analysis on antioxidant compositions of Nitraria sibirica fruit
Qianbo Song,Xiao Xia,Chongmin Ji,Daofeng Chen,Yan Lu
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2019;172(4)379
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe