Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1UPLC-MS/MS of Atractylenolide I, Atractylenolide II, Atractylenolide III, and Atractyloside A in Rat Plasma after Oral Administration of Raw and Wheat Bran-Processed Atractylodis Rhizoma
Shizhao Xu,Xiaojie Qi,Yuqiang Liu,Yuhan Liu,Xin Lv,Jianzhi Sun,Qian Cai
Molecules.2018;23(12)3234
[DOI]
2Identification of Characteristic Autoantibodies Associated With Deficiency Pattern in Traditional Chinese Medicine of Rheumatoid Arthritis Using Protein Chips
Heru Zhao,Yin Zhang,Bin Liu,Li Li,Lulu Zhang,Mei Bao,Hongtao Guo,Haiyu Xu,Hui Feng,Lianbo Xiao,Wenjun Yi,Jianfeng Yi,Peng Chen,Cheng Lu,Aiping Lu
Frontiers in Pharmacology.2019;10(12)3234
[DOI]
3Comparison of the Modulatory Effect on Intestinal Microbiota between Raw and Bran-Fried Atractylodis Rhizoma in the Rat Model of Spleen-Deficiency Syndrome
Shanpeng Ma,Yujun Jiang,Beixue Zhang,Jian Pang,Xiaoying Xu,Jianzhi Sun,Xin Lv,Qian Cai
International Journal of Environmental Research and Public Health.2019;16(17)3183
[DOI]
4Comparison of the Effects of Essential Oil Obtained from the Crude and Bran-Processed Atractylodes lancea on Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Injury of Human Colonic Epithelial Cells by Downregulating the IKK/NF-?B Signaling Pathway
Yan Yu,Zhenqi Wu,Yu Han,Yuan Yuan,Hui Fan,Xinzhi Wei,Yongduo Yu,Xian Wu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021;2021(17)1
[DOI]
5Longan (Dimocarpus longan Lour.) Aril ameliorates cognitive impairment in AD mice induced by combination of D-gal/AlCl3 and an irregular diet via RAS/MEK/ERK signaling pathway
Hongyan Li,Tianrong Lei,Jianghua Zhang,Yuhui Yan,Nan Wang,Cheng Song,Chang Li,Mingyu Sun,Jinyu Li,Yuxin Guo,Jingxian Yang,Tingguo Kang
Journal of Ethnopharmacology.2021;267(17)113612
[DOI]
6Deep-Fried Atractylodis Rhizoma Protects against Spleen Deficiency-Induced Diarrhea through Regulating Intestinal Inflammatory Response and Gut Microbiota
Kun Shi,Linghang Qu,Xiong Lin,Ying Xie,Jiyuan Tu,Xianqiong Liu,Zhongshi Zhou,Guosheng Cao,Shuiqing Li,Yanju Liu
International Journal of Molecular Sciences.2019;21(1)124
[DOI]
7Metabolomics analysis reveals the mechanisms of the effect of Sijunzi decoction on spleen deficiency syndrome in a rat model
Qinghua Yan,Huili Mao,Jianyi Guan
Microchemical Journal.2020;152(1)104422
[DOI]
8Shengmai Yin formula modulates the gut microbiota of spleen-deficiency rats
Yu You,Lin Luo,Yanyan You,Yanjun Lin,Huiling Hu,Yunhui Chen,Chaomei Fu,Tian Xie
Chinese Medicine.2020;15(1)104422
[DOI]
9Treatment of Spleen-Deficiency Syndrome With Atractyloside A From Bran-Processed Atractylodes lancea by Protection of the Intestinal Mucosal Barrier
Jiyuan Tu,Ying Xie,Kang Xu,Linghang Qu,Xiong Lin,Chang Ke,Desen Yang,Guosheng Cao,Zhongshi Zhou,Yanju Liu
Frontiers in Pharmacology.2020;11(1)104422
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe