Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Morus alba L. Plant: Bioactive Compounds and Potential as a Functional Food Ingredient
Centhyea Chen,Umi Hartina Mohamad Razali,Fiffy Hanisdah Saikim,Azniza Mahyudin,Nor Qhairul Izzreen Mohd Noor
Foods.2021;10(3)689
[DOI]
2Genotypes and harvest maturity influence the nutritional fruit quality of mulberry
Shafa Nayab,Kashif Razzaq,Sami Ullah,Ishtiaq Ahmad Rajwana,Muhammad Amin,Hafiz Nazar Faried,Gulzar Akhtar,Ahmad Sattar Khan,Zohaib Asghar,Hamad Hassan,Ambreen Naz
Scientia Horticulturae.2020;266(3)109311
[DOI]
3A novel polysaccharide isolated from mulberry fruits (Murus alba L.) and its selenide derivative: structural characterization and biological activities
Chun Chen,Bin Zhang,Xiong Fu,Rui Hai Liu
Food & Function.2016;7(6)2886
[DOI]
4A novel polysaccharide isolated from mulberry fruits (Murus alba L.) and its selenide derivative: structural characterization and biological activities
Dario Donno,Maria Gabriella Mellano,Alessandro Kim Cerutti,Gabriele Loris Beccaro
Food & Function.2018;7(6)261
[DOI]
5Phytochemical Evaluation of Morus alba Seeds and Cold Pressed Oil
Zeliha Üstün Argon,Nihal Ilhan,Ali Gökyer,Sidika Büyükhelvacigil Öztürk,Beril Koparal
Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry.2019;7(6)41
[DOI]
6Optimization for ultrasound extraction of polysaccharides from mulberry fruits with antioxidant and hyperglycemic activity in vitro
Chun Chen,Li-Jun You,Arshad Mehmood Abbasi,Xiong Fu,Rui Hai Liu
Carbohydrate Polymers.2015;130(6)122
[DOI]
7Discovery of Unexpected Sphingolipids in Almonds and Pistachios with an Innovative Use of Triple Quadrupole Tandem Mass Spectrometry
Federico Maria Rubino,Michele Dei Cas,Monica Bignotto,Riccardo Ghidoni,Marcello Iriti,Rita Paroni
Foods.2020;9(2)110
[DOI]
8Biotransformation of anthocyanins from Vitis amurensis Rupr of “Beibinghong” extract by human intestinal microbiota
Fei Zheng,Mingxin Han,Yang He,Yan Zhang,Shuying Liu,Hao Yue,Liankui Wen
Xenobiotica.2019;49(9)1025
[DOI]
9Ciboria carunculoides Suppresses Mulberry Immune Responses Through Regulation of Salicylic Acid Signaling
Zhiyuan Lv,Lijuan Hao,Bi Ma,Ziwen He,Yiwei Luo,Youchao Xin,Ningjia He
Frontiers in Plant Science.2021;12(9)1025
[DOI]
10Foodomics for mulberry fruit (Morus spp.): Analytical fingerprint as antioxidants' and health properties' determination tool
D. Donno,A.K. Cerutti,I. Prgomet,M.G. Mellano,G.L. Beccaro
Food Research International.2015;69(9)179
[DOI]
11Chemical characterization and antioxidant activities of Morus alba var. nigra fruits
Maryam Farahani,Hossein Salehi-Arjmand,Ali Khadivi,Morteza Akramian
Scientia Horticulturae.2019;253(9)120
[DOI]
12Chemical characterization and antioxidant activities of Morus alba var. nigra fruits
Zainon Mat Sharif,Mohd Syafiq Othman,Nurul Jannah Jalil
Scientia Horticulturae.2018;2016(9)020082
[DOI]
13Partial-least-squares and canonical-correlation analysis of chemical constituents and active ingredients of new types of Chinese mulberries
Rui Sun,Lei Sun,Chuanming Han
Food Science & Nutrition.2018;6(7)1950
[DOI]
14Consumption of Anthocyanin-Rich Mulberry Fruit Jelly with a High-Fat Meal Decreases Postprandial Serum Cardiometabolic Risk Factors in Dyslipidemia Subjects
Nattira On-Nom,Uthaiwan Suttisansanee,Jutamas Tongmai,Chanakan Khemthong,Rungrat Chamchan,Pattaneeya Prangthip,Borimas Hanboonkunupakarn,Chaowanee Chupeerach
Journal of Nutrition and Metabolism.2020;2020(7)1
[DOI]
15Effects of high hydrostatic pressure and thermal processing on bioactive compounds, antioxidant activity, and volatile profile of mulberry juice
Fan Wang,Bao-Lei Du,Zheng-Wei Cui,Li-Ping Xu,Chun-Yang Li
Food Science and Technology International.2017;23(2)119
[DOI]
16Physicochemical properties and antidiabetic effects of a polysaccharide obtained from Polygonatum odoratum
Huiyan Jiang,Yao Xu,Congyong Sun,Michael Adu-Frimpong,Jiangnan Yu,Wenwen Deng,Ximing Xu
International Journal of Food Science & Technology.2018;53(12)2810
[DOI]
17Anti-inflammatory effects of phenolic extracts from strawberry and mulberry fruits on cytokine secretion profiles using mouse primary splenocytes and peritoneal macrophages
Chieh-Jung Liu,Jin-Yuarn Lin
International Immunopharmacology.2013;16(2)165
[DOI]
18The effect of geographic variation on chemical composition, antioxidant and hypoglycemic activities of Morus alba L. polysaccharides
Muhammad Saeed Khan,Chun Chen,Xiong Fu
Journal of Food Processing and Preservation.2019;43(11)165
[DOI]
19Polyphenols of mulberry fruits as multifaceted compounds: Compositions, metabolism, health benefits, and stability—A structural review
Ibrahim Khalifa,Wei Zhu,Kai-kai Li,Chun-mei Li
Journal of Functional Foods.2018;40(11)28
[DOI]
20Antioxidant and hepatoprotective effects of purified Rhodiola rosea polysaccharides
Yao Xu,Huiyan Jiang,Congyong Sun,Michael Adu-Frimpong,Wenwen Deng,Jiangnan Yu,Ximing Xu
International Journal of Biological Macromolecules.2018;117(11)167
[DOI]
21Adsorption properties of macroporous adsorbent resins for separation of anthocyanins from mulberry
Yao Chen,Weijie Zhang,Ting Zhao,Fang Li,Min Zhang,Jing Li,Ye Zou,Wei Wang,Samuel J. Cobbina,Xiangyang Wu,Liuqing Yang
Food Chemistry.2016;194(11)712
[DOI]
22Chemical properties in fruits of mulberry species from the Xinjiang province of China
Yan Jiang,Wen-Jing Nie
Food Chemistry.2015;174(11)460
[DOI]
23Characteristic Components, Biological Activities and Future Prospective of Fructus Mori: a Review
Sen Guo,Lu Bai,Chi-Tang Ho,Naisheng Bai
Current Pharmacology Reports.2018;4(3)210
[DOI]
24Antioxidant activity and nutritional value in mature fruit of seven mulberry cultivars
J. Chumpookam,P. Jomngam
Acta Horticulturae.2019;4(1245)79
[DOI]
25Two mulberry phytochelatin synthase genes confer zinc/cadmium tolerance and accumulation in transgenic Arabidopsis and tobacco
Wei Fan,Qing Guo,ChangYing Liu,Xueqin Liu,Meng Zhang,Dingpei Long,Zhonghuai Xiang,Aichun Zhao
Gene.2018;645(1245)95
[DOI]
26Evaluation of flavonoid and polyphenol constituents in mulberry leaves using HPLC fingerprint analysis
Xiaoyun He,Xu Chen,Xiaoqun Ou,Liyan Ma,Wentao Xu,Kunlun Huang
International Journal of Food Science & Technology.2020;55(2)526
[DOI]
27Effect of Different Modified Atmosphere Packaging on the Quality of Mulberry Fruit (Morus alba L. cv Kokuso 21)
Ilenia Tinebra,Giuseppe Sortino,Paolo Inglese,Silvia Fretto,Vittorio Farina,Carl J. Schaschke
International Journal of Food Science.2021;2021(2)1
[DOI]
28Evaluation of the alkaloid, polyphenols, and antioxidant contents of various mulberry cultivars from different planting areas in eastern China
Dong-Yang Zhang,Yi Wan,Jing-Yi Hao,Run-Ze Hu,Cong Chen,Xiao-Hui Yao,Wei-Guo Zhao,Ze-Yu Liu,Long Li
Industrial Crops and Products.2018;122(2)298
[DOI]
29Inactivation ofListeria monocytogenesin Black Mulberry (Morus nigra) Juice
Seniz Karabiyikli,Hüseyin Degirmenci,Mehmet Karapinar
Journal of Food Processing and Preservation.2017;41(1)e12840
[DOI]
30Systematic study on phytochemicals and antioxidant activity of some new and common mulberry cultivars in China
Tao Bao,Yang Xu,Vemana Gowd,Jingcheng Zhao,Jiahong Xie,Wenkang Liang,Wei Chen
Journal of Functional Foods.2016;25(1)537
[DOI]
31Subcritical water extraction of bioactive compounds from Radix Puerariae and optimization study using response surface methodology
Ting Zhao,Yingbiao Luo,Xiaoyue Zhang,Weijie Zhang,Hongyuan Qu,Guanghua Mao,Ye Zou,Wei Wang,Qian Li,Yao Chen,Weiwei Feng,Liuqing Yang,Xiangyang Wu
Chemical Engineering Communications.2019;206(9)1218
[DOI]
32Impact of heat treatment on anti-oxidative and anti-colon cancer activities of the soluble extracts from black mulberry (Morus nigra L.) using water and ethanol–water solvents
Wen-Si Cui,Qiang Zhang,Xin-Huai Zhao
RSC Advances.2020;10(51)30415
[DOI]
33Characterization, antioxidativity, and anti-carcinoma activity of exopolysaccharide extract from Rhodotorula mucilaginosa CICC 33013
Wenjin Ma,Xuefeng Chen,Bo Wang,Wenjin Lou,Xuan Chen,Junli Hua,Yu jiao Sun,Yu Zhao,Tao Peng
Carbohydrate Polymers.2018;181(51)768
[DOI]
34Effect of green tea and mulberry leaf powders on the gut microbiota of chicken
Yuan Chen,Jiajia Ni,Hongwei Li
BMC Veterinary Research.2019;15(1)768
[DOI]
35Bioactive compounds, health benefits and utilisation of Morus spp.– a comprehensive review
Shikha Dhiman,Vikas Kumar,C. M. Mehta,Yogesh Gat,Sawinder Kaur
The Journal of Horticultural Science and Biotechnology.2020;95(1)8
[DOI]
36Pharmacokinetic of gastrodigenin rhamnopyranoside from Moringa seeds in rodents
Wenjing Li,Congyong Sun,Wenwen Deng,Yingkun Liu,Michael Adu-Frimpong,Jiangnan Yu,Ximing Xu
Fitoterapia.2019;138(1)104348
[DOI]
37Pharmacokinetic of gastrodigenin rhamnopyranoside from Moringa seeds in rodents
Sawsan G. Mohammed,M. Walid Qoronfleh
Fitoterapia.2020;24(1)279
[DOI]
38The Mulberry (Morus albaL.) Fruit—A Review of Characteristic Components and Health Benefits
Qingxia Yuan,Longyan Zhao
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2017;65(48)10383
[DOI]
39Mulberry leaf polyphenols delay aging and regulate fat metabolism via the germline signaling pathway in Caenorhabditis elegans
Shanqing Zheng,Sentai Liao,Yuxiao Zou,Zhi Qu,Weizhi Shen,Ying Shi
AGE.2014;36(6)10383
[DOI]
40Biotransformation and metabolism of three mulberry anthocyanin monomers by rat gut microflora
Yao Chen,Qian Li,Ting Zhao,Zhen Zhang,Guanghua Mao,Weiwei Feng,Xiangyang Wu,Liuqing Yang
Food Chemistry.2017;237(6)887
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe