Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Hematopoietic effects and mechanisms of Fufang E?jiao Jiang on radiotherapy and chemotherapy-induced myelosuppressed mice
Maoxuan Liu,Haining Tan,Xinke Zhang,Zhang Liu,Yanna Cheng,Dongliang Wang,Fengshan Wang
Journal of Ethnopharmacology.2014;152(3)575
[DOI]
2Effects of Traditional Chinese Medicine on Chemotherapy-Induced Myelosuppression and Febrile Neutropenia in Breast Cancer Patients
Huan Tian,Wei Qin,Wenjing Wu,Pi Guo,Yong Lu,Pengxi Liu,Qiang Liu,Fengxi Su
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2015;2015(3)1
[DOI]
3Characteristics of the traditional Liu-Wei-Di-Huang prescription reassessed in modern pharmacology
Xiao-Rui CHENG,Chun-Hui QI,Tong-Xing WANG,Wen-Xia ZHOU,Yong-Xiang ZHANG
Chinese Journal of Natural Medicines.2019;17(2)103
[DOI]
4Improvement of icaritin on hematopoietic function in cyclophosphamide-induced myelosuppression mice
Chenghong Sun,Jian Yang,Lihong Pan,Na Guo,Bingbing Li,Jingchun Yao,Mingzhi Wang,Changpeng Qi,Guimin Zhang,Zhong Liu
Immunopharmacology and Immunotoxicology.2018;40(1)25
[DOI]
5Compatibility effects of ginseng and Ligustrum lucidum Ait herb pair on hematopoietic recovery in mice with cyclophosphamide-induced myelosuppression and its material basis
Jiahong Han,Min Dai,Yan Zhao,Enbo Cai,Lianxue Zhang,Xiaohuan Jia,Nian Sun,Xuan Fei,Hui Shu
Journal of Ginseng Research.2020;44(2)291
[DOI]
6Florfenicol induces more severe hemotoxicity and immunotoxicity than equal doses of chloramphenicol and thiamphenicol in Kunming mice
Dongfang Hu,Ziqiang Han,Chunling Li,Lin Lv,Zilong Cheng,Sidang Liu
Immunopharmacology and Immunotoxicology.2016;38(6)472
[DOI]
7Study of the Effects and Mechanisms of Ginsenoside Compound K on Myelosuppression
Jiahong Han,Yu Wang,Enbo Cai,Lianxue Zhang,Yan Zhao,Nian Sun,Xiaoman Zheng,Siqi Wang
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2019;67(5)1402
[DOI]
8Comparative analysis of active ingredients and effects of the combination of Panax ginseng and Ophiopogon japonicus at different proportions on chemotherapy-induced myelosuppression mouse
Shengbo Zhang,Hengyu Sun,Chunyun Wang,Xiaoman Zheng,Xiaohuan Jia,Enbo Cai,Yan Zhao
Food & Function.2019;10(3)1563
[DOI]
9Optimized Animal Model of Cyclophosphamide-induced Bone Marrow Suppression
Lizhi Feng,Qiuju Huang,Zhiying Huang,Hang Li,Xiaoxiao Qi,Ying Wang,Zhongqiu Liu,Xiaohong Liu,Linlin Lu
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.2016;119(5)428
[DOI]
10The effect of Bu Zhong Yi Qi decoction on simulated weightlessness-induced muscle atrophy and its mechanisms
Mu Zhu,Zhongyang Liu,Mingze Gao,Yan Zhang,Yuheng Li,Shukuan Ling,Pengfei Zhang,Chenyang Zhao,Lijun Jiang,Yu Liu,Qi Li,Dong Li,Sumin Hu,Yingxian Li
Molecular Medicine Reports.2017;16(4)5165
[DOI]
11Danggui Sini Decoction Ameliorates Myelosuppression in Animal Model by Upregulating Thrombopoietin Expression
Qing-quan Chen,Xuesong Han,Wan-ming Wang,Liangyu Zhao,Aimin Chen
Cell Biochemistry and Biophysics.2015;71(2)945
[DOI]
12Echinacoside improves hematopoietic function in 5-FU-induced myelosuppression mice
Saisai Wang,Gang Zheng,Shousheng Tian,Yan Zhang,Lijuan Shen,Yongchol Pak,Yong Shen,Jing Qian
Life Sciences.2015;123(2)86
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe