Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Inhibition of UDP-glucuronosyltransferases by different furoquinoline alkaloids
Yixuan Li,Weihua Zhang,Tingting Yin,Ce Wang,Feige Wang,Jing Sun,Lina Liu,Qinghuai Zhang,Chunze Zhang
Xenobiotica.2020;50(10)1170
[DOI]
2The Extract of D. dasycarpus Ameliorates Oxazolone-Induced Skin Damage in Mice by Anti-Inflammatory and Antioxidant Mechanisms
Tsong-Min Chang,Ting-Ya Yang,Yu-Lin Niu,Huey-Chun Huang
Antioxidants.2018;7(6)77
[DOI]
3Dictamnine delivered by PLGA nanocarriers ameliorated inflammation in an oxazolone-induced dermatitis mouse model
Chin-Yu Lin,Yun-Ting Hsieh,Long Yi Chan,Ting-Ya Yang,Tomoji Maeda,Tsong-Min Chang,Huey-Chun Huang
Journal of Controlled Release.2021;329(6)731
[DOI]
4Fraxinellone Attenuates Rheumatoid Inflammation in Mice
Seung Jung,Jaeseon Lee,Seung Baek,Juhyun Lee,Se Jang,Seung-Min Hong,Jin-Sil Park,Mi-La Cho,Sung-Hwan Park,Seung-Ki Kwok
International Journal of Molecular Sciences.2018;19(3)829
[DOI]
5Anti-inflammatory Limonoids From Cortex Dictamni
Yue Chen,Jingya Ruan,Fan Sun,Huimei Wang,Shengcai Yang,Ying Zhang,Jiejing Yan,Haiyang Yu,Yuanqiang Guo,Yi Zhang,Tao Wang
Frontiers in Chemistry.2020;8(3)829
[DOI]
6Eudesmane-Type Sesquiterpene Glycosides from Dictamnus dasycarpus Turcz.
Shengcai Yang,Zheng Li,Jianli Wang,Jingya Ruan,Chang Zheng,Peijian Huang,Lifeng Han,Yi Zhang,Tao Wang
Molecules.2018;23(3)642
[DOI]
7Gentiana scabra Bunge roots alleviates skin lesions of contact dermatitis in mice
Beodeul Yang,Sura Kim,Jung-Hoon Kim,Chiyeon Lim,Hyungwoo Kim,Suin Cho
Journal of Ethnopharmacology.2019;233(3)141
[DOI]
8Anti-inflammatory constituents from Cortex Dictamni
Shengcai Yang,Fan Sun,Jingya Ruan,Jiejing Yan,Peijian Huang,Jianli Wang,Lifeng Han,Yi Zhang,Tao Wang
Fitoterapia.2019;134(3)465
[DOI]
9High-Throughput Immunological Analysis of Dictamni Cortex: Implication in the Quality Control of Herbal Medicine
Miranda Sin-Man Tsang,Pang-Chui Shaw,Ida Miu-Ting Chu,Ling Cheng,Eric Chun-Wai Wong,David Tai-Wai Lau,Christopher Wai-Kei Lam,Chun-Kwok Wong
Molecules.2019;24(16)2880
[DOI]
10Isoprenoids obtained from Cortex Dictamni and their nitric oxide inhibitory activities
Dandan Zheng,Fan Sun,Huimei Wang,Shengcai Yang,Jingya Ruan,Wei He,Jianli Wang,Yuanqiang Guo,Yi Zhang,Tao Wang
Fitoterapia.2019;139(16)104358
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe