Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1The immunoglobulin D Fc receptor expressed on fibroblast-like synoviocytes from patients with rheumatoid arthritis contributes to the cell activation
Yu-jing Wu,Wen-sheng Chen,Heng-shi Chen,Xing Dai,Jin Dong,Ying Wang,Ling-ling Zhang,Yan Chang,Qiong Huang,Xiao-yi Jia,Wei Wei
Acta Pharmacologica Sinica.2017;38(11)1466
[DOI]
2▀-elemonic acid inhibits growth and triggers apoptosis in human castration-resistant prostate cancer cells through the suppression of JAK2/STAT3/MCL-1 and NF-?B signal pathways
Xiaowen Bao,Jianwei Zhu,Chaoxing Ren,Ang Zhao,Mingya Zhang,Zhiming Zhu,Xuanzhao Lu,Yuning Zhang,Xiaotian Li,Xinyu Sima,Jiaqi Li,Qi Zhang,Bo Ma
Chemico-Biological Interactions.2021;342(11)109477
[DOI]
3Ferulic acid positively modulates the inflammatory response to septic liver injury through the GSK-3▀/NF-?B/CREB pathway
Liping Cao,Zhenghong Li,Zhizhou Yang,Mengmeng Wang,Wei Zhang,Yi Ren,Liang Li,Junxian Hu,Zhaorui Sun,Shinan Nie
Life Sciences.2021;277(11)119584
[DOI]
4Dioscin ameliorates inflammatory bowel disease by up-regulating miR-125a-5p to regulate macrophage polarization
Lingyan Shi,Peichen Zhang,Ruifang Jin,Xiaowei Chen,Lemei Dong,Weichang Chen
Journal of Clinical Laboratory Analysis.2022;36(6)119584
[DOI]
5Influence of the total saponin fraction from Dioscorea nipponica Makino on TLR2/4-IL1R receptor singnal pathway in rats of gouty arthritis
Qi Zhou,Fang Fang Lin,Shu Min Liu,Xiao Fang Sui
Journal of Ethnopharmacology.2017;206(6)274
[DOI]
6Therapeutic Effects of Total Saponins From Dioscorea nipponica Makino on Gouty Arthritis Based on the MAPK-PPAR? Signaling Pathway: An In Vitro Study
Qi Zhou,Dong H. Yu,Na Zhang,Xiao Y. Wang,Ning Zhang,Fang F. Lin,Shu M. Liu
Natural Product Communications.2020;15(3)1934578X2090449
[DOI]
7Therapeutic Effects of Total Saponins From Dioscorea nipponica Makino on Gouty Arthritis Based on the MAPK-PPAR? Signaling Pathway: An In Vitro Study
Takoua Ben Hlel,Ascensiˇn Rueda Robles,Issam Smaali,M. Nejib Marzouki
Natural Product Communications.2021;15(3)389
[DOI]
8Curcumin attenuates collagen-induced rat arthritis via anti-inflammatory and apoptotic effects
Qirui Wang,Chanqi Ye,Shukun Sun,Rong Li,Xiaojian Shi,Shuai Wang,Xiaoping Zeng,Nanzhen Kuang,Yulin Liu,Qiaofa Shi,Renping Liu
International Immunopharmacology.2019;72(3)292
[DOI]
9Dioscorea nipponica Makino suppresses TPA -induced migration and invasion through inhibition of matrix metalloproteinase-9 in human cervical cancer cells
Chung-Yuan Lee,Ying-Erh Chou,Min-Chien Hsin,Chiao-Wen Lin,Po-Hui Wang,Shun-Fa Yang,Yi-Hsuan Hsiao
Environmental Toxicology.2020;35(11)1194
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe