Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Quantitative Evaluation of the Compatibility Effects of Huangqin Decoction on the Treatment of Irinotecan-Induced Gastrointestinal Toxicity Using Untargeted Metabolomics
Dong-Ni Cui,Xu Wang,Jia-Qing Chen,Bo Lv,Pei Zhang,Wei Zhang,Zun-Jian Zhang,Feng-Guo Xu
Frontiers in Pharmacology.2017;8()
[DOI]
2Metformin alleviates inflammation in oxazolone induced ulcerative colitis in rats: plausible role of sphingosine kinase 1/sphingosine 1 phosphate signaling pathway
Nageh Ahmed El-Mahdy,Magda El-Sayed El-Sayad,Aya Hassan El-Kadem,Sally EL-Sayed Abu-Risha
Immunopharmacology and Immunotoxicology.2021;43(2)192
[DOI]
3New approach of medicinal herbs and sulfasalazine mixture on ulcerative colitis induced by dextran sodium sulfate
Mi-Rae Shin,Hae-Jin Park,Bu-Il Seo,Seong-Soo Roh
World Journal of Gastroenterology.2020;26(35)5272
[DOI]
4Natural compounds acting at P2 receptors alleviate peripheral neuropathy
Lifang Zou,Yingxin Gong,Shuangmei Liu,Shangdong Liang
Brain Research Bulletin.2019;151(35)125
[DOI]
5Effect of polysaccharide of dendrobium candidum on proliferation and apoptosis of human corneal epithelial cells in high glucose
Qiangxiang Li,Jing Chen,Yajia Li,Ting Chen,Jing Zou,Hua Wang
Medicine.2017;96(32)e7773
[DOI]
6Inhibition of HDAC6 attenuates LPS-induced inflammation in macrophages by regulating oxidative stress and suppressing the TLR4-MAPK/NF-?B pathways
Wen-bin Zhang,Fan Yang,Yao Wang,Fang-zhou Jiao,Hai-yue Zhang,Lu-wen Wang,Zuo-jiong Gong
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019;117(32)109166
[DOI]
7Traditional Chinese medicine Gegen Qinlian decoction ameliorates irinotecan chemotherapy-induced gut toxicity in mice
Yihan Wu,Di Wang,Xiaoqin Yang,Chaomei Fu,Liang Zou,Jinming Zhang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019;109(32)2252
[DOI]
8Herb-partitioned moxibustion alleviates colon injuries in ulcerative colitis rats
Dan Zhang,Yan-Bo Ren,Kai Wei,Jue Hong,Yan-Ting Yang,Li-Jie Wu,Ji Zhang,Zheng Shi,Huan-Gan Wu,Xiao-Peng Ma
World Journal of Gastroenterology.2018;24(30)3384
[DOI]
9Dual effects of baicalin on osteoclast differentiation and bone resorption
Xuanyuan Lu,Wei He,Wanlei Yang,Jianlei Li,Weiqi Han,Qian Liu,Tan Zhang,Jiawei Jiang,An Qin,Yu Qian
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2018;22(10)5029
[DOI]
10Baicalin alleviates oxidative stress damage in trabecular meshwork cells in vitro
Lei Gong,Jianfeng Zhu
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology.2018;391(1)51
[DOI]
11Aqueous Extract of Brazilian Berry (Myrciaria jaboticaba) Peel Improves Inflammatory Parameters and Modulates Lactobacillus and Bifidobacterium in Rats with Induced-Colitis
Juliana Kelly da Silva-Maia,Ângela Giovana Batista,Cinthia Baú Betim Cazarin,Edilene Siqueira Soares,Stanislau Bogusz Junior,Raquel Franco Leal,Maria Alice da Cruz-Höfling,Mário Roberto Maróstica Junior
Nutrients.2019;11(11)2776
[DOI]
12Baicalin and the liver-gut system: Pharmacological bases explaining its therapeutic effects
Qichao Hu,Wenwen Zhang,Zhao Wu,Xin Tian,Junbao Xiang,Longxuan Li,Zhihao Li,Xi Peng,Shizhang Wei,Xiao Ma,Yanling Zhao
Pharmacological Research.2021;165(11)105444
[DOI]
13Herbal pair Huangqin-Baishao: mechanisms underlying inflammatory bowel disease by combined system pharmacology and cell experiment approach
Xiaoqi Huang,Zhiwei Chen,Minyao Li,Yaomin Zhang,Shijie Xu,Haiyang Huang,Xiaoli Wu,Xuebao Zheng
BMC Complementary Medicine and Therapies.2020;20(1)105444
[DOI]
14BBG enhances OLT1177-induced NLRP3 inflammasome inactivation by targeting P2X7R/NLRP3 and MyD88/NF-?B signaling in DSS-induced colitis in rats
Sameh Saber,Mahmoud E. Youssef,Hossam Sharaf,Noha A. Amin,Ruwyda El-Shedody,Farah H. Aboutouk,Yumna Abd El-Galeel,Amr El-Hefnawy,Dina Shabaka,Arwa Khalifa,Renad A. Saleh,Donya Osama,Ghada El-Zoghby,Naglaa A. Gobba
Life Sciences.2021;270(1)119123
[DOI]
15Baicalin may alleviate inflammatory infiltration in dextran sodium sulfate-induced chronic ulcerative colitis via inhibiting IL-33 expression
Cheng-Liang Zhang,Si Zhang,Wen-Xi He,Jing-Li Lu,Yan-Jiao Xu,Jin-Yu Yang,Dong Liu
Life Sciences.2017;186(1)125
[DOI]
16The Chinese herbal formula Free and Easy Wanderer ameliorates oxidative stress through KEAP1-NRF2/HO-1 pathway
Chunlan Hong,Jingming Cao,Ching-Fen Wu,Onat Kadioglu,Anja Schüffler,Ulrich Kauhl,Sabine M. Klauck,Till Opatz,Eckhard Thines,Norbert W. Paul,Thomas Efferth
Scientific Reports.2017;7(1)125
[DOI]
17Huangqin-Tang and Ingredients in Modulating the Pathogenesis of Ulcerative Colitis
Chunyan Wang,Xudong Tang,Li Zhang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2017;2017(1)1
[DOI]
18Prophylactic effect of Kudingcha polyphenols on oxazolone induced colitis through its antioxidant capacities
Xingyao Long,Yanni Pan,Xin Zhao
Food Science and Human Wellness.2018;7(3)209
[DOI]
19Baicalin alleviates atherosclerosis by relieving oxidative stress and inflammatory responses via inactivating the NF-?B and p38 MAPK signaling pathways
Yuliang Wu,Fang Wang,Lihong Fan,Weiping Zhang,Tingzhong Wang,Yuan Du,Xiaojun Bai
Biomedicine & Pharmacotherapy.2018;97(3)1673
[DOI]
20The Effect of Baicalin on the Expression Profiles of Long Non-Coding RNAs and mRNAs in Porcine Aortic Vascular Endothelial Cells Infected withHaemophilus parasuis
Ling Guo,Jun Liu,Yunfei Zhang,Shulin Fu,Yinsheng Qiu,Chun Ye,Yu Liu,Zhongyuan Wu,Yongqing Hou,Chien-An Andy Hu
DNA and Cell Biology.2020;39(5)801
[DOI]
21Baicalein ameliorates TNBS-induced colitis by suppressing TLR4/MyD88 signaling cascade and NLRP3 inflammasome activation in mice
Xiaoping Luo,Zhilun Yu,Chao Deng,Jingjing Zhang,Gaiyan Ren,Aning Sun,Sridhar Mani,Zhengtao Wang,Wei Dou
Scientific Reports.2017;7(1)801
[DOI]
22Bone-protective and anti-tumor effect of baicalin in osteotropic breast cancer via induction of apoptosis
Bangmin Wang,Tao Huang,Qigen Fang,Xu Zhang,Junhui Yuan,Mengjie Li,Hong Ge
Breast Cancer Research and Treatment.2020;184(3)711
[DOI]
23Anti-Apoptotic Role of Sanhuang Xiexin Decoction and Anisodamine in Endotoxemia
Zixuan Liu,Wenxiang Wang,Jie Luo,Yingrui Zhang,Yunsen Zhang,Zhiqiang Gan,Xiaofei Shen,Yi Zhang,Xianli Meng
Frontiers in Pharmacology.2021;12(3)711
[DOI]
24Molecular Targets and Mechanisms of Scutellariae radix-Coptidis rhizoma Drug Pair for the Treatment of Ulcerative Colitis Based on Network Pharmacology and Molecular Docking
Kai Niu,Qifang Li,Yuan Liu,Yi Qiao,Bingbing Li,Chao Wei,Kunrui Wang,Lu’an Cui,Canlei Zheng,Rong Wang,Li Zhang,Honghua Zhang,Bing Sun,Bin Yu,Dejan Stojkovic
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021;2021(3)1
[DOI]
25Baicalin induces Mrgprb2-dependent pseudo-allergy in mice
Jue Wang,Yongjing Zhang,Delu Che,Yingnan Zeng,Yuanyuan Wu,Qiaohong Qin,Nan Wang
Immunology Letters.2020;226(3)55
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe