Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Mutated Shiitake extracts inhibit melanin-producing neural crest-derived cells in zebrafish embryo
Ibrahim Mahmood,Ahmad Azfaralariff,Azhar Mohamad,Othman B. Airianah,Douglas Law,Herryawan Ryadi Eziwar Dyari,Yi Chieh Lim,Shazrul Fazry
Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology.2021;245()109033
[DOI]
2Colon-targeting mutual prodrugs of 5-aminosalicylic acid and butyrate for the treatment of ulcerative colitis
Yan Yan,Jinyao Sun,Xianting Xie,Pengchong Wang,Ying Sun,Yalin Dong,Jianfeng Xing
RSC Advances.2018;8(5)2561
[DOI]
3The Efficacy and Mechanism of Chinese Herbal Medicines in Lowering Serum Uric Acid Levels: A Systematic Review
Liqian Chen,Zhengmao Luo,Ming Wang,Jingru Cheng,Fei Li,Hanqi Lu,Qiuxing He,Yanting You,Xinghong Zhou,Hiu Yee Kwan,Xiaoshan Zhao,Lin Zhou
Frontiers in Pharmacology.2021;11(5)2561
[DOI]
4Anti-gout Potential of Malaysian Medicinal Plants
Fazleen I. Abu Bakar,Mohd F. Abu Bakar,Asmah Rahmat,Norazlin Abdullah,Siti F. Sabran,Susi Endrini
Frontiers in Pharmacology.2018;9(5)2561
[DOI]
5Anti-gout Potential of Malaysian Medicinal Plants
Bui Thanh Tung
Frontiers in Pharmacology.2021;9(5)267
[DOI]
6Advances in structures required of polyphenols for xanthine oxidase inhibition
Liangliang Liu,Li Zhang,Licheng Ren,Yixi Xie
Food Frontiers.2020;1(2)152
[DOI]
7Baicalin modulates NF-?B and NLRP3 inflammasome signaling in porcine aortic vascular endothelial cells Infected by Haemophilus parasuis Causing Glässer’s disease
Shulin Fu,Huashan Liu,Lei Xu,Yinsheng Qiu,Yu Liu,Zhongyuan Wu,Chun Ye,Yongqing Hou,Chien-An Andy Hu
Scientific Reports.2018;8(1)152
[DOI]
8Identification and characterization of a T-2 toxin-producingFusarium poaestrain and the anti-tumor effect of the T-2 toxin on human hepatoma cell line SMMC-7721
Wenhe Zhu,Lei Liu,Yuan Dong,Guixian Meng,Lu Tang,Yan Li,Jianhui Cai,Huiyan Wang
RSC Advances.2019;9(16)9281
[DOI]
9Identification and characterization of a T-2 toxin-producingFusarium poaestrain and the anti-tumor effect of the T-2 toxin on human hepatoma cell line SMMC-7721
Prathapan Ayyappan,Suresh V. Nampoothiri
RSC Advances.2020;64(16)391
[DOI]
10Synergistic Effect of Combined Treatment with Longan Flower Extract and 5-Fluorouracil on Colorectal Cancer Cells
Szu-Jung Chen,Yuan-Chiang Chung,Han-Lung Chang,Hsin-Ping Chang,Jui-Ling Chou,Chih-Cheng Lin,Chih-Hsien Chen,Chih-Ping Hsu
Nutrition and Cancer.2020;72(2)209
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe