Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Hypouricemic Effect of Ethanol Extract of Aster glehni Leaves in Potassium Oxonate-Induced Hyperuricemic Rats
Ji-Eun Park,Zia Yeom,Keun-Tae Park,Eun Hye Han,Heui Jong Yu,Hyo Seok Kang,Young-Hee Lim
Clinical Nutrition Research.2018;7(2)126
[DOI]
2Bracteanolide A abrogates oxidative stress-induced cellular damage and protects against hepatic ischemia and reperfusion injury in rats
Ting-Yu Chao,Cheng-Chu Hsieh,Yueh-Hsiung Kuo,Ya-Ju Yu,Cho-Hua Wan,Shu-Chen Hsieh
Food Science & Nutrition.2021;9(9)4758
[DOI]
3Hypouricemic and Nephroprotective Effects of an Active Fraction from Polyrhachis Vicina Roger On Potassium Oxonate-Induced Hyperuricemia in Rats
Qibiao Su,Hua Su,Zhihuan Nong,Dongmei Li,Laiyou Wang,Shifeng Chu,Lizhen Liao,Jie Zhao,Xianbiao Zeng,Qikang Ya,Fei He,Wenjie Lu,Baowei Wei,Guining Wei,Naihong Chen
Kidney and Blood Pressure Research.2018;43(1)220
[DOI]
4Tradescantia-based models: a powerful looking glass for investigation of photoacclimation and photoadaptation in plants
Oxana S. Ptushenko,Vasily V. Ptushenko
Physiologia Plantarum.2019;166(1)120
[DOI]
5The Efficacy and Mechanism of Chinese Herbal Medicines in Lowering Serum Uric Acid Levels: A Systematic Review
Liqian Chen,Zhengmao Luo,Ming Wang,Jingru Cheng,Fei Li,Hanqi Lu,Qiuxing He,Yanting You,Xinghong Zhou,Hiu Yee Kwan,Xiaoshan Zhao,Lin Zhou
Frontiers in Pharmacology.2021;11(1)120
[DOI]
6Metabolic Epoxidation Is a Critical Step for the Development of Benzbromarone-Induced Hepatotoxicity
Hui Wang,Ying Peng,Tingjian Zhang,Qunsheng Lan,Huimin Zhao,Wenbao Wang,Yufei Zhao,Xu Wang,Jianxin Pang,Shaojie Wang,Jiang Zheng
Drug Metabolism and Disposition.2017;45(12)1354
[DOI]
7Phytochemical Investigation of Tradescantia Albiflora and Anti-Inflammatory Butenolide Derivatives
Ping-Chen Tu,Han-Chun Tseng,Yu-Chia Liang,Guan-Jhong Huang,Te-Ling Lu,Tzong-Fu Kuo,Yueh-Hsiung Kuo
Molecules.2019;24(18)3336
[DOI]
8Design, synthesis and biological evaluation of 2-(4-alkoxy-3-cyano)phenyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-5-carboxylic acid derivatives as novel xanthine oxidase inhibitors
Qing Mao,Xiwen Dai,Gaoyang Xu,Yu Su,Bing Zhang,Dan Liu,Shaojie Wang
European Journal of Medicinal Chemistry.2019;181(18)111558
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe