Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1A Novel Fluoroimmunoassay for Detecting Ruscogenin with Monoclonal Antibodies Conjugated with CdSe/ZnS Quantum Dots
Hongwei Zhang,Tao Xu,Lan Gao,Xiufeng Liu,Jihua Liu,Boyang Yu
Molecules.2017;22(8)1250
[DOI]
2Identification of a gene signature associated with radiotherapy and prognosis in gliomas
Shu Li,Juanhong Shi,Hongliang Gao,Yan Yuan,Qi Chen,Zhenyu Zhao,Xiaoqiang Wang,Bin Li,LinZhao Ming,Jun Zhong,Ping Zhou,Hua He,Bangbao Tao,Shiting Li
Oncotarget.2017;8(51)88974
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe