Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Identification of antioxidant activity of two new aromatic ring butyrolactone derivatives from Dictamnus dasycarpus Turcz.
Li-Na GUO,Yue-Hu PEI,Fei-Xiang XIE,Lei LIU,Huan CONG,Hong-Xia CUI,Xiao-Li WANG,Wen-Jing LI,Bai-Yu JIAN,Ji-Cheng LIU
Chinese Journal of Natural Medicines.2016;14(11)876
[DOI]
2Inductions of Caspase-, MAPK- and ROS-dependent Apoptosis and Chemotherapeutic Effects Caused by an Ethanol Extract of Scutellaria barbata D. Don in Human Gastric Adenocarcinom Cells
Byung Joo Kim,Ji Hwan Shim,Huijin Gim,Soojin Lee
Journal of Pharmacopuncture.2016;19(2)129
[DOI]
3Anti-inflammatory constituents from Cortex Dictamni
Shengcai Yang,Fan Sun,Jingya Ruan,Jiejing Yan,Peijian Huang,Jianli Wang,Lifeng Han,Yi Zhang,Tao Wang
Fitoterapia.2019;134(2)465
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe