Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Panax Notoginseng Saponins: A Review of Its Mechanisms of Antidepressant or Anxiolytic Effects and Network Analysis on Phytochemistry and Pharmacology
Weijie Xie,Xiangbao Meng,Yadong Zhai,Ping Zhou,Tianyuan Ye,Zhen Wang,Guibo Sun,Xiaobo Sun
Molecules.2018;23(4)940
[DOI]
2Protective Effects and Target Network Analysis of Ginsenoside Rg1 in Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury: A Comprehensive Overview of Experimental Studies
Weijie Xie,Ping Zhou,Yifan Sun,Xiangbao Meng,Ziru Dai,Guibo Sun,Xiaobo Sun
Cells.2018;7(12)270
[DOI]
3Protective Effects of 28-O-Caffeoyl Betulin (B-CA) on the Cerebral Cortex of Ischemic Rats Revealed by a NMR-Based Metabolomics Analysis
Xia Liu,Zhi Ruan,Xing-cheng Shao,Hong-xuan Feng,Lei Wu,Wei Wang,Hong-min Wang,Hong-yan Mu,Ru-jun Zhang,Wei-min Zhao,Hai-yan Zhang,Nai-xia Zhang
Neurochemical Research.2021;46(3)686
[DOI]
4Ginsenosides Rb1 and Rg1 Protect Primary Cultured Astrocytes against Oxygen-Glucose Deprivation/Reoxygenation-Induced Injury via Improving Mitochondrial Function
Meng Xu,Qing Ma,Chunlan Fan,Xue Chen,Huiming Zhang,Minke Tang
International Journal of Molecular Sciences.2019;20(23)6086
[DOI]
5Improvement in Absorption of Microwaves by Incorporating Additives in Silica Phenolic Composite
Muhammad Salman,Anwaar Ellahi,Syed Wilayat Hussain
Key Engineering Materials.2018;778(23)200
[DOI]
6Proteomics and transcriptome reveal the key transcription factors mediating the protection of Panax notoginseng saponins (PNS) against cerebral ischemia/reperfusion injury
Jingjing Zhang,Feifei Guo,Rui Zhou,Changpei Xiang,Yi Zhang,Jinhuan Gao,Guangzhao Cao,Hongjun Yang
Phytomedicine.2021;92(23)153613
[DOI]
7Implication of IGF1R signaling in the protective effect of Astragaloside IV on ischemia and reperfusion-induced cardiac microvascular endothelial hyperpermeability
Ke He,Li Yan,Se-Qi Lin,Yu-Ying Liu,Bai-He Hu,Xin Chang,Xin-Rong Zhao,Shu-Ya He,Xiao-Hong Wei,Jing-Yu Fan,Chun-Shui Pan,Jing-Yan Han
Phytomedicine.2022;100(23)154045
[DOI]
8Protective Effects and Network Analysis of Ginsenoside Rb1 Against Cerebral Ischemia Injury: A Pharmacological Review
Weijie Xie,Xinyue Wang,Tianbao Xiao,Yibo Cao,Yumei Wu,Dongsheng Yang,Song Zhang
Frontiers in Pharmacology.2021;12(23)154045
[DOI]
9Shengui Sansheng San Ameliorates Cerebral Energy Deficiency via Citrate Cycle After Ischemic Stroke
Cheng Luo,Xiqing Bian,Qian Zhang,Zhenyan Xia,Bowen Liu,Qi Chen,Chienchih Ke,Jian-Lin Wu,Yonghua Zhao
Frontiers in Pharmacology.2019;10(23)154045
[DOI]
10Weipiling ameliorates gastric precancerous lesions in Atp4a-/- mice
Wei Liu,Zi-ming Zhao,Yuan-liang Liu,Hua-feng Pan,Li-zhu Lin
BMC Complementary and Alternative Medicine.2019;19(1)154045
[DOI]
11Notoginseng Triterpenes Inhibited Autophagy in Random Flaps via the Beclin-1/VPS34/LC3 Signaling Pathway to Improve Tissue Survival
Zhiyang Huang,Xiaobin Luo,Yifan Zhang,Yibo Ying,Xiong Cai,Wenjie Lu,Juan Zhao,Yutian Wang,Wenwei Lin,Yurong Tu,Ziyue Xiang,Qiuji Wu,Shengwu Yang,Sipin Zhu,Xiaoyang Li
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology.2021;9(1)154045
[DOI]
12Using 3D-UPLC-DAD and a new method-verification by adding mixture standard compounds to determine the fingerprint and eight active components of Naoluoxintong decoction
Ling He,Xiaoqian Shi,S.W. Seto,C. Dennis,Heng Wang,Sheng Zhang,Weidong Chen,Jian Wang
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2019;169(1)60
[DOI]
13Effect of the combination of astragaloside IV and Panax notoginseng saponins on pyroptosis and necroptosis in rat models of cerebral ischemia-reperfusion
Biao Tang,Xu She,Chang-Qing Deng
Experimental and Therapeutic Medicine.2021;22(4)60
[DOI]
14Metformin alleviates the cognitive impairment caused by aluminum by improving energy metabolism disorders in mice
Yushuai Song,Ziyue Liu,Xiaoying Zhu,Chenyu Hao,Wudi Hao,Shengwen Wu,Jinghua Yang,Xiaobo Lu,Cuihong Jin
Biochemical Pharmacology.2022;202(4)115140
[DOI]
15Pharmacokinetic herb–drug interaction of Xuesaitong dispersible tablet and aspirin after oral administration in blood stasis model rats
Guoliang Dai,Zhitao Jiang,Yongtao Bai,Qian Zhang,Lei Zhu,Xiaohui Bai,Wenzheng Ju,Ronghua Pan
Phytomedicine.2017;26(4)62
[DOI]
16Herbal approach in the treatment of pancytopenia
Siddhi Manohar Bagwe,Pravin Popatrao Kale,Lokesh Kumar Bhatt,Kedar S. Prabhavalkar
Journal of Complementary and Integrative Medicine.2017;14(1)62
[DOI]
17Simultaneous determination of ginsenoside Rb1, ginsenoside Rg1, paeoniflorin, albiflorin and oxypaeoniflorin in rat plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry: Application to a pharmacokinetic study of wen-Yang-Huo-Xue soft capsule
Xiujun Wu,Yang You,Gonglin Qu,Ran Ma,Mingxue Zhang
Biomedical Chromatography.2017;31(12)e4019
[DOI]
18A NMR-Based Metabonomics Approach to Determine Protective Effect of a Combination of Multiple Components Derived from Naodesheng on Ischemic Stroke Rats
Lan Luo,Jiazhen Kang,Qiong He,Yue Qi,Xingyu Chen,Shumei Wang,Shengwang Liang
Molecules.2019;24(9)1831
[DOI]
19Synergism and mechanism of Astragaloside IV combined with Ginsenoside Rg1 against autophagic injury of PC12 cells induced by oxygen glucose deprivation/reoxygenation
Xiao-Ping Huang,Huang Ding,Xiao-Qian Yang,Jing-Xian Li,Biao Tang,Xiao-Dan Liu,Ying-Hong Tang,Chang-Qing Deng
Biomedicine & Pharmacotherapy.2017;89(9)124
[DOI]
20Comprehensive metabolomic characterization of atrial fibrillation
Chengcan Lu,Chunyan Liu,Di Mei,Mengjie Yu,Jian Bai,Xue Bao,Min Wang,Kejia Fu,Xin Yi,Weihong Ge,Jizhong Shen,Yuzhu Peng,Wei Xu
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;9(9)124
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe