Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1The Prophylactic and Therapeutic Effects of Fermented Cordyceps sinensis Powder, Cs-C-Q80, on Subcortical Ischemic Vascular Dementia in Mice
Ying Chen,Lifeng Fu,Min Han,Meiying Jin,Jiaying Wu,Li Tan,Zhong Chen,Xiangnan Zhang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2018;2018()1
[DOI]
2THE FERMENTATION PROCESSING OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE: A SHORT REVIEW
Saeed Hamid Saeed Omer,YUAN Yanzhi,LI Gaoqiang,LIU Yongli,GAO Wenlong,Rafiq Ahmed Bhat
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH.2021;2018()48
[DOI]
3THE FERMENTATION PROCESSING OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE: A SHORT REVIEW
Loknath Deshmukh,Rajendra Singh,Sardul Singh Sandhu
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH.2021;2018()48
[DOI]
4Toxicity Reduction and Efficacy Promotion of Doxorubicin in the Treatment of Breast Tumors Assisted by Enhanced Oral Absorption of Curcumin-Loaded Lipid–Polyester Mixed Nanoparticles
Na Wang,Ying Zhang,Hongbing Liu,Andong Wang,Tianyang Ren,Jingxin Gou,Yu Zhang,Tian Yin,Haibing He,Xing Tang
Molecular Pharmaceutics.2020;17(12)4533
[DOI]
5MicroRNA-128-3p aggravates doxorubicin-induced liver injury by promoting oxidative stress via targeting Sirtuin-1
Xuerong Zhao,Yue Jin,Lei Li,Lina Xu,Zeyao Tang,Yan Qi,Lianhong Yin,Jinyong Peng
Pharmacological Research.2019;146(12)104276
[DOI]
6Quality control method of sterols in fermented Cordyceps sinensis based on combined fingerprint and quantitative analysis of multicomponents by single marker
Jiaqian Zhao,Tiannv Shi,Weifeng Zhu,Lihua Chen,Yongmei Guan,Chen Jin
Journal of Food Science.2020;85(10)2994
[DOI]
7Effect of fermented Cordyceps?sinensis on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats
Rong Wu,Ping-An Yao,Hui-Lin Wang,Yan Gao,Hai-Lun Yu,Lei Wang,Xiao-Hua Cui,Xu Xu,Jian-Ping Gao
Molecular Medicine Reports.2018;85(10)2994
[DOI]
8The protective effect of manganese superoxide dismutase from thermophilic bacterium HB27 on hydrochloric acid-induced chemical cystitis in rats
Nai-wen Chen,Jin-lai Gao,Hai-long Li,Hong Xu,Ling-feng Wu,Fan-guo Meng,Wei Chen,Yi-fang Cao,Wen-hua Xie,Xiao-qin Zhang,Shi-hui Liu,Jing Jin,Yi He,Jian-wei Lv
International Urology and Nephrology.2022;54(7)1681
[DOI]
9An experimental study in distinguishing an authentic herbal substance from sham herbal substances
Bertrand Loyeung,John Lee,Carolyn Michaeil,Christopher Zaslawski
Complementary Therapies in Medicine.2018;39(7)92
[DOI]
10Acremonium terricola culture plays anti-inflammatory and antioxidant roles by modulating MAPK signaling pathways in rats with lipopolysaccharide-induced mastitis
Yang Li,Xin Jiang,Hongjian Xu,Jingyi Lv,Guangning Zhang,Xiujing Dou,Yonggen Zhang,Xiaoxiang Li
Food & Nutrition Research.2020;64(0)92
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe