Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Biorefinery of Dioscorea composita Hemsl with ferric chloride for saponins conversion to diosgenin and recycling the waste to biomethane
Shuaishuai Zhang,Meishan Fan,Guangying Ye,Hongdan Zhang,Jun Xie
Industrial Crops and Products.2019;135()122
[DOI]
2The origin and evolution of the diosgenin biosynthetic pathway in yam
Jian Cheng,Jing Chen,Xiaonan Liu,Xiangchen Li,Weixiong Zhang,Zhubo Dai,Lina Lu,Xiang Zhou,Jing Cai,Xueli Zhang,Huifeng Jiang,Yanhe Ma
Plant Communications.2021;2(1)100079
[DOI]
3Convenient preparation of sagittatoside B, a rare bioactive secondary flavonol glycoside, by recyclable and integrated biphase enzymatic hydrolysis
Yuping Shen,Man Wang,Yufei Chen,Lili Xu,Yi Lu,Yiying Zhou,James P. Tam,Feng Han,Huan Yang,Xiaobin Jia
Enzyme and Microbial Technology.2019;121(1)51
[DOI]
4Green production of diosgenin from Discorea nipponica Makino tubers based on pressurized biphase acid hydrolysis via response surface methodology optimization
Changjie Yu,Zihao Li,Huawu Yin,Guohua Xia,Yuping Shen,Huan Yang,Jing Gao,Xiaobin Jia
Green Chemistry Letters and Reviews.2019;12(1)79
[DOI]
5A more ecological and efficient approach for producing diosgenin from Dioscorea zingiberensis tubers via pressurized biphase acid hydrolysis
Huan Yang,Huawu Yin,Yuping Shen,Guohua Xia,Bo Zhang,Xiangyang Wu,Baochang Cai,James P. Tam
Journal of Cleaner Production.2016;131(1)10
[DOI]
6The Dioscorea Genus (Yam)—An Appraisal of Nutritional and Therapeutic Potentials
Jude E. Obidiegwu,Jessica B. Lyons,Cynthia A. Chilaka
Foods.2020;9(9)1304
[DOI]
7Efficient biocatalysis of trillin through recombinant enzyme hydrolysis for clean diosgenin production
Wancang Liu,Haibo Xiang,Joseph Shiloach,Tao Zhang,Wenni He,Xu Pang,Jing Su,Hongyu Liu,Baiping Ma,Liyan Yu
Process Safety and Environmental Protection.2021;153(9)107
[DOI]
8Eco-efficient biphasic enzymatic hydrolysis for the green production of rare baohuoside I
Yuping Shen,Man Wang,Jinwei Zhou,Yufei Chen,Lili Xu,Mengru Wu,Guohua Xia,James P. Tam,Jiangnan Yu,Xiying Teng,Huan Yang,Xiaobin Jia
Enzyme and Microbial Technology.2019;131(9)109431
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe