Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Interleukin Enhancer Binding Factor 2 Regulates Cell Viability and Apoptosis of Human Brain Vascular Smooth Muscle Cells
Liang Wei,Cheng Yang,Guangxue Wang,Keqin Li,Yanfei Zhang,Hongxin Guan,Zhiyang Sun,Chunlong Zhong
Journal of Molecular Neuroscience.2021;71(2)225
[DOI]
2Anticancer effects of -elemene with hyperthermia in lung cancer cells
Zhibing Wu,Ting Wang,Yanmei Zhang,Zhishuang Zheng,Shuhuan Yu,Saisai Jing,Sumei Chen,Hao Jiang,Shenglin Ma
Experimental and Therapeutic Medicine.2017;13(6)3153
[DOI]
3Epigenetic silencing of p21 by long non-coding RNA HOTAIR is involved in the cell cycle disorder induced by cigarette smoke extract
Yi Liu,Bairu Wang,Xinlu Liu,Lu Lu,Fei Luo,Xiaolin Lu,Le Shi,Wenchao Xu,Qizhan Liu
Toxicology Letters.2016;240(1)60
[DOI]
4Methylation levels of P16 and TP53 that are involved in DNA strand breakage of 16HBE cells treated by hexavalent chromium
Guiping Hu,Ping Li,Yang Li,Tiancheng Wang,Xin Gao,Wenxiao Zhang,Guang Jia
Toxicology Letters.2016;249(1)15
[DOI]
5The Antitumor Activities of Marsdenia tenacissima
Xiang Wang,Yuanliang Yan,Xi Chen,Shuangshuang Zeng,Long Qian,Xinxin Ren,Jie Wei,Xue Yang,Yangying Zhou,Zhicheng Gong,Zhijie Xu
Frontiers in Oncology.2018;8(1)15
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe