Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Herbal medicine Yinchenhaotang protects against a-naphthylisothiocyanate-induced cholestasis in rats
Jingyu Yan,Guoxiang Xie,Chungeng Liang,Yiyang Hu,Aihua Zhao,Fengjie Huang,Ping Hu,Ping Liu,Wei Jia,Xiaoning Wang
Scientific Reports.2017;7(1)
[DOI]
2Decreased overall mortality rate with Chinese herbal medicine usage in patients with decompensated liver cirrhosis in Taiwan
Fuu-Jen Tsai,Pei-Yuu Yang,Chao-Jung Chen,Ju-Pi Li,Te-Mao Li,Jian-Shiun Chiou,Chi-Fung Cheng,Po-Heng Chuang,Ting-Hsu Lin,Chiu-Chu Liao,Shao-Mei Huang,Bo Ban,Wen-Miin Liang,Ying-Ju Lin
BMC Complementary Medicine and Therapies.2020;20(1)
[DOI]
3A Clinical and Animal Experiment Integrated Platform for Small-Molecule Screening Reveals Potential Targets of Bioactive Compounds from a Herbal Prescription Based on the Therapeutic Efficacy of Yinchenhao Tang for Jaundice Syndrome
Hui Xiong,Ai-Hua Zhang,Ya-Jing Guo,Xiao-Hang Zhou,Hui Sun,Le Yang,Heng Fang,Guang-Li Yan,Xi-Jun Wang
Engineering.2021;7(9)1293
[DOI]
4Recent progress in the study of Artemisiae Scopariae Herba (Yin Chen), a promising medicinal herb for liver diseases
Yajie Cai,Qi Zheng,Rong Sun,Jiarui Wu,Xiaojiaoyang Li,Runping Liu
Biomedicine & Pharmacotherapy.2020;130(9)110513
[DOI]
5Metabolomic insights into the mode of action of natural products in the treatment of liver disease
Diren Beyoglu,Jeffrey R. Idle
Biochemical Pharmacology.2020;180(9)114171
[DOI]
6Curcumin and hemopressin treatment attenuates cholestasis-induced liver fibrosis in rats: role of CB1 receptors
Sahar El Swefy,Rehab A. Hasan,Amal Ibrahim,Mona F. Mahmoud
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology.2016;389(1)103
[DOI]
7Comparative study on the effect of live beesí stings versus their venom on a model of hepatic fibrosis in albino rats
Rehab A. Hasan,Gooma F. abo laban,Fatma S. Baker,Soad K. Abdel gawad,A. Hussain
The Egyptian Journal of Histology.2015;38(4)742
[DOI]
8Advances in anti hepatic fibrotic therapy with Traditional Chinese Medicine herbal formula
Hui Li
Journal of Ethnopharmacology.2020;251(4)112442
[DOI]
9Functional metabolomics discover pentose and glucuronate interconversion pathways as promising targets for Yang Huang syndrome treatment with Yinchenhao Tang
Hui Sun,Ai-hua Zhang,Qi Song,Heng Fang,Xing-yuan Liu,Jing Su,Le Yang,Meng-die Yu,Xi-jun Wang
RSC Advances.2018;8(64)36831
[DOI]
10Preclinical evidence of Yinchenhao decoction on cholestasis: A systematic review and m eta-analysis of animal studies
Kaiyun Shi,Jianxia Wen,Jinhao Zeng,Yaoguang Guo,Jike Hu,Cong Li,Yanling Zhao,Xiao Ma
Phytotherapy Research.2021;35(1)138
[DOI]
11Promising traditional Chinese medicine for the treatment of cholestatic liver disease process (cholestasis, hepatitis, liver fibrosis, liver cirrhosis)
Chunlei Wei,Jing Qiu,Yuyi Wu,Ziqiang Chen,Ziwei Yu,Zecheng Huang,Ke Yang,Huiling Hu,Fang Liu
Journal of Ethnopharmacology.2022;297(1)115550
[DOI]
12UPLC-G2Si-HDMS untargeted metabolomics for identification of metabolic targets of Yin-Chen-Hao-Tang used as a therapeutic agent of dampness-heat jaundice syndrome
Hui Sun,Le Yang,Meng-xi Li,Heng Fang,Ai-hua Zhang,Qi Song,Xing-yuan Liu,Jing Su,Meng-die Yu,Toshiaki Makino,Xi-jun Wang
Journal of Chromatography B.2018;1081-1082(1)41
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe