Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1
.2020;()390
[DOI]
2Untargeted metabolomics reveals the synergistic mechanisms of Yuanhu Zhitong oral liquid in the treatment of primary dysmenorrhea
Kai Zhang,Jing Su,Yuting Huang,Yingchao Wang,Qingfen Meng,Jianli Guan,Shixin Xu,Yi Wang,Guanwei Fan
Journal of Chromatography B.2021;1165()122523
[DOI]
3Application of direct analysis in real time-orbitrap mass spectrometry combined with multivariate data analysis for rapid quality assessment of Yuanhu Zhitong Tablet
Lele Li,Shang Liu,Li Ma,Yunlong Guo,Yang Wang,Shuying Liu
International Journal of Mass Spectrometry.2017;421()33
[DOI]
4A network-based analysis and experimental validation of traditional Chinese medicine Yuanhu Zhitong Formula in treating neuropathic pain
Tongtong Liu,Ting Li,Xuhui Chen,Kaiwen Zhang,Meihong Li,Wenlong Yao,Chuanhan Zhang,Li Wan
Journal of Ethnopharmacology.2021;274()114037
[DOI]
5Rapid Quality Identification of Decoction Pieces of Crude and Processed Corydalis Rhizoma by Near-Infrared Spectroscopy Coupled with Chemometrics
Weihao Zhu,Hao Hong,Zhihui Hong,Xianjie Kang,Weifeng Du,Weihong Ge,Changyu Li,Karoly Heberger
Journal of Analytical Methods in Chemistry.2021;2021()1
[DOI]
6A novel and improved UHPLC-QTOF/MS method for the rapid analysis of the chemical constituents of Danhong injection
Jin-fa Tang,Wei-xia Li,Xiao-jie Tan,Peng Li,Xiao-he Xiao,Jia-bo Wang,Ming-jun Zhu,Xue-lin Li,Fei Meng
Analytical Methods.2016;8(14)2904
[DOI]
7Advances in phytochemical and modern pharmacological research of Rhizoma Corydalis
Bing Tian,Ming Tian,Shu-Ming Huang
Pharmaceutical Biology.2020;58(1)265
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe