Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Genome-wide analysis of the long noncoding RNAs and mRNAs involved in flower bud development of Eucommia ulmoides Oliver
Jun Qing,Jian Zhong,Qingxin Du,Lanying Du,Hongyan Du,PanFeng Liu,Lili Zhu,Lu Wang
Scientia Horticulturae.2022;300()111038
[DOI]
2Application of UHPLC-Q-TOF MS based untargeted metabolomics reveals variation and correlation amongst different tissues of Eucommia ulmoides Oliver
Jiangyan Chen,Weitao Wang,Jiaqi Kong,Yadong Yue,Yiyang Dong,Jichuan Zhang,Li Liu
Microchemical Journal.2022;172()106919
[DOI]
3Iridoid constituents from the male flower ofEucommia ulmoidesand their promotion proliferation on ESF-1
Yan-Xia Ding,Qin Li,Huan Zhang,Young-Ho Kim,De-Qiang Dou
Journal of Asian Natural Products Research.2015;17(9)867
[DOI]
4Chemical constituents, biological functions and pharmacological effects for comprehensive utilization of Eucommia ulmoides Oliver
Yi-Fan Xing,Dong He,Yi Wang,Wen Zeng,Chong Zhang,Yuan Lu,Nan Su,Yan-Hua Kong,Xin-Hui Xing
Food Science and Human Wellness.2019;8(2)177
[DOI]
5Comparative Studies of Different Extracts from Eucommia ulmoides Oliv. against Rheumatoid Arthritis in CIA Rats
Jian-Ying Wang,Xiao-Jun Chen,Lei Zhang,Ying-Yi Pan,Zu-Xi Gu,Shi-Min He,Zhe-Ping Song,Ying Yuan
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2018;2018(2)1
[DOI]
6Enhanced extraction performance of iridoids, phenolic acids from Eucommia ulmoides leaves by tailor-made ternary deep eutectic solvent
Lian Yu,Liu Cao,Yuan-Hang Chang,Cong-Jia Duan,Chang Liu,Xue-Lian Zhao,Gan-Lu Yue,Xi-Qing Wang,Yu-Jie Fu
Microchemical Journal.2021;161(2)105788
[DOI]
7Rapid identification of the geographical origin of Eucommia ulmoides by using excitation-emission matrix fluorescence combined with chemometric methods
Tingkai Liu,Wanjun Long,Zikang Hu,Yuting Guan,Guanghua Lei,Jieling He,Xiaolong Yang,Jian Yang,Haiyan Fu
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.2022;277(2)121243
[DOI]
8Comparison of Multiple Bioactive Constituents in Different Parts of Eucommia ulmoides Based on UFLC-QTRAP-MS/MS Combined with PCA
Ying Yan,Hui Zhao,Cuihua Chen,Lisi Zou,Xunhong Liu,Chuan Chai,Chengcheng Wang,Jingjing Shi,Shuyu Chen
Molecules.2018;23(3)643
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe