Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1TNP-ATP is Beneficial for Treatment of Neonatal Hypoxia-Induced Hypomyelination and Cognitive Decline
Jie Xiao,Yilong Huang,Xia Li,Longjun Li,Ting Yang,Lixuan Huang,Ling Yang,Hong Jiang,Hongchun Li,Fan Li
Neuroscience Bulletin.2016;32(1)99
[DOI]
2Revealing the sedative-hypnotic effect of the extracts of herb pair Semen Ziziphi spinosae and Radix Polygalae and related mechanisms through experiments and metabolomics approach
Hong Luo,Sheng-jie Sun,Yan Wang,Ying-li Wang
BMC Complementary Medicine and Therapies.2020;20(1)99
[DOI]
3A Review of DietaryZiziphus jujubaFruit (Jujube): Developing Health Food Supplements for Brain Protection
Jianping Chen,Xiaoyan Liu,Zhonggui Li,Airong Qi,Ping Yao,Zhongyu Zhou,Tina T. X. Dong,Karl W. K. Tsim
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2017;2017(1)1
[DOI]
4The memory ameliorating effects of DHP1402, an herbal mixture, on cholinergic blockade-induced cognitive dysfunction in mice
Haneul Kim,Hyung Eun Lee,In Ho Jung,Se Jin Jeon,Jiabao Zhang,Yubeen Kwon,Dae Sik Jang,Jong Hoon Ryu
Journal of Ethnopharmacology.2018;211(1)38
[DOI]
5Mechanism of the Intestinal Absorption of Six Flavonoids from Zizyphi Spinosi Semen Across Caco-2 Cell Monolayer Model
Panpan Song,Sa Xiao,Yanqing Zhang,Junbo Xie,Xusheng Cui
Current Drug Metabolism.2020;21(8)633
[DOI]
6Screening of different chemical components of sedative and hypnotic effects of Ziziphi Spinosae Semen before and after frying and determination of the Q-Marker
Lanlan Fan,Congwen Gu,Yu Jiang,Gang Cao,Li Sun,Rodney J.Y. Ho,Deling Wu,Yanquan Han,Yan Hong
Journal of Chromatography B.2022;1207(8)123349
[DOI]
7Comprehensive Quality Evaluation for Medicinal and Edible Ziziphi Spinosae Semen before and after Rancidity Based on Traditional Sensory, Physicochemical Characteristics, and Volatile Compounds
Zhenying Liu,Liang Xu,Pingping Song,Cui Wu,Bo Xu,Zhuojun Li,Zhimao Chao
Foods.2022;11(15)2320
[DOI]
8SZSJ protects against insomnia by a decrease in ADMA level and an improvement in DDAH production in sleep-deprived rats
Hong-Bo Xiao,Yi-Shan Wang,Zhi-Feng Luo,Xiang-Yang Lu
Life Sciences.2018;209(15)97
[DOI]
9Ultrasonicated sour Jujube seed flavonoids extract exerts ameliorative antioxidant capacity and reduces Aß-induced toxicity in Caenorhabditis elegans
Tingting Yang,Leilei Fang,Tingting Lin,Jiayi Li,Yanqing Zhang,Aimin Zhou,Junbo Xie
Journal of Ethnopharmacology.2019;239(15)111886
[DOI]
10Ultrasonic-assisted extraction of squalene and vitamin E based oil from Zizyphi Spinosae Semen and evaluation of its antioxidant activity
Sa Xiao,Yanqing Zhang,Junbo Xie,Zhiyou Wen
Journal of Food Measurement and Characterization.2018;12(4)2844
[DOI]
11Wild Jujube (Ziziphus jujuba var. spinosa): A Review of Its Phytonutrients, Health Benefits, Metabolism, and Applications
Yue Hua,Xiao-xue Xu,Sheng Guo,Hong Xie,Hui Yan,Xin-fei Ma,Yang Niu,Jin-Ao Duan
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2022;70(26)7871
[DOI]
12Kihito prevents corticosterone-induced brain dysfunctions in mice
Ryota Araki,Hayato Tachioka,Ayami Kita,Hironori Fujiwara,Kazufumi Toume,Kinzo Matsumoto,Takeshi Yabe
Journal of Traditional and Complementary Medicine.2021;11(6)513
[DOI]
13Purification of spinosin from Ziziphi Spinosae Semen  using macroporous resins followed by preparative high-performance liquid chromatography
Hongjuan Li,Jiling Shi,Yuanyuan Li,Chunhua Wang,Guige Hou,Wei Cong,Feng Zhao
Journal of Separation Science.2019;42(19)3134
[DOI]
14Analysis of the Fungal Community in Ziziphi Spinosae Semen through High-Throughput Sequencing
Mengyue Guo,Wenjun Jiang,Jiaoyang Luo,Meihua Yang,Xiaohui Pang
Toxins.2018;10(12)494
[DOI]
15Bioactive compounds, antioxidant and antimicrobial activities of extracts from different plant parts of two Ziziphus Mill. species
Yassine Yahia,Mohamed Ali Benabderrahim,Nizar Tlili,Mohamed Bagues,Kameleddine Nagaz,Branislav T. Šiler
PLOS ONE.2020;15(5)e0232599
[DOI]
16The pharmacokinetics and tissue distribution of coumaroylspinosin in rat: A novel flavone C-glycoside derived from Zizyphi Spinosi Semen
Xiaotong Zhao,Junjun Liu,Zhiyou Wen,Yanqing Zhang,Mingxin Yu,Bingcheng Pan,Jun Zeng,Junbo Xie
Journal of Chromatography B.2017;1046(5)18
[DOI]
17Degradation Kinetics of 6?-p-Coumaroylspinosin and Identification of Its Metabolites by Rat Intestinal Flora
Lijuan Jiao,Yaxin Li,Yanqing Zhang,Junjun Liu,Junbo Xie,Kunsheng Zhang,Aimin Zhou
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2017;65(22)4449
[DOI]
18Optimization of ultrasound-assisted extraction method for phytochemical compounds and antioxidant activities of sour jujube extracts
Yanyan Wang,Wan Zhao,Yixiang Li,Hang Zhao,Xiaonan Ye,Tingli Li,Zhibin Wang,Lili Huang
Food Science & Nutrition.2022;65(22)4449
[DOI]
19Traditional Herbal Medicines Against CNS Disorders from Bangladesh
Md. Josim Uddin,Christian Zidorn
Natural Products and Bioprospecting.2020;10(6)377
[DOI]
20Comparison of the Bioactive Components in Two Seeds of Ziziphus Species by Different Analytical Approaches Combined with Chemometrics
Sheng Guo,Jin-Ao Duan,Yiqun Li,Ruiqing Wang,Hui Yan,Dawei Qian,Yuping Tang,Shulan Su
Frontiers in Pharmacology.2017;8(6)377
[DOI]
21Gastrointestinal Absorption and Metabolic Dynamics of Jujuboside A, A Saponin Derived from the Seed of Ziziphus jujuba
Panpan Song,Yan Zhang,Guijie Ma,Yanqing Zhang,Aimin Zhou,Junbo Xie
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2017;65(38)8331
[DOI]
22Phytochemicals and cognitive health: Are flavonoids doing the trick?
Ioannis Bakoyiannis,Afrodite Daskalopoulou,Vasilios Pergialiotis,Despina Perrea
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019;109(38)1488
[DOI]
23Gao-Zi-Yao improves learning and memory function in old spontaneous hypertensive rats
Meng-Xiao Han,Wen-Yi Jiang,Yan Jiang,Lin-Hui Wang,Rong Xue,Guo-Xing Zhang,Jing-Wei Chen
BMC Complementary Medicine and Therapies.2022;22(1)1488
[DOI]
24Botanical and Traditional Uses and Phytochemical, Pharmacological, Pharmacokinetic, and Toxicological Characteristics of Ziziphi Spinosae Semen: A Review
Su-Rong He,Chong-Bo Zhao,Jing-Xia Zhang,Jing Wang,Bo Wu,Chun-Jie Wu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020;2020(1)1
[DOI]
25The effect of ultrasound assisted extraction on structural composition, antioxidant activity and immunoregulation of polysaccharides from Ziziphus jujuba Mill var. spinosa seeds
Tingting Lin,Yan Liu,Changjiangsheng Lai,Tingting Yang,Junbo Xie,Yanqing Zhang
Industrial Crops and Products.2018;125(1)150
[DOI]
26Simultaneous Quantification of Six Bioactive Components in Decoction of Ziziphi spinosae Semen Using Ultrahigh Performance Liquid Chromatography Coupled with Triple-Quadrupole Mass Spectrometry
Xiao Liu,Xiaochai Zhu,Hui Zhu,Li Xie,Jia Ma,Yinghui Xu,Qigang Zhou,Zejun Wu,Baochang Cai
Journal of Analytical Methods in Chemistry.2018;2018(1)1
[DOI]
27A HPLC-MS/MS method for determination of 6'''-feruloylspinosin in rat plasma and tissues: Pharmacokinetics and tissue distribution study
Longdong Qiao,Yan Liu,Xiaoyan Chen,Junbo Xie,Yanqing Zhang,Ke Yang,Hongjian Zhou,Yayun Duan,Wei Zheng,Wenlin Xie
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.2016;121(1)77
[DOI]
28A new HPLC–MS/MS method for investigating degradation kinetics of 6?-feruloylspinosin and identifying its metabolites by rat intestinal bacterial flora in vitro
Panpan Song,Yanqing Zhang,Longdong Qiao,Junjun Liu,Junbo Xie,Kunsheng Zhang,Aimin Zhou,Zhiyou Wen
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies.2016;39(15)724
[DOI]
29Ziziphi spinosae lily powder suspension in the treatment of depression-like behaviors in rats
Yifang Wang,Mei Huang,Xinyi Lu,Runze Wei,Jinyong Xu
BMC Complementary and Alternative Medicine.2017;17(1)724
[DOI]
30Ziziphi spinosae lily powder suspension in the treatment of depression-like behaviors in rats
Mendel Friedman
BMC Complementary and Alternative Medicine.2016;17(1)35
[DOI]
31Experimental and Clinical Pharmacology ofZiziphus jujubaMills
Javier Rodríguez Villanueva,Laura Rodríguez Villanueva
Phytotherapy Research.2017;31(3)347
[DOI]
32Jujuboside B Inhibits Neointimal Hyperplasia and Prevents Vascular Smooth Muscle Cell Dedifferentiation, Proliferation, and Migration via Activation of AMPK/PPAR-? Signaling
Zaixiong Ji,Jiaqi Li,Jianbo Wang
Frontiers in Pharmacology.2021;12(3)347
[DOI]
33Antidepressant effect of Jujuboside A on corticosterone-induced depression in mice
Huitao Li,Jiannan Li,Tong Zhang,Xiaoyan Xie,Jiyu Gong
Biochemical and Biophysical Research Communications.2022;620(3)56
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe