Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Resource diversity of Chinese macrofungi: edible, medicinal and poisonous species
Fang Wu,Li-Wei Zhou,Zhu-Liang Yang,Tolgor Bau,Tai-Hui Li,Yu-Cheng Dai
Fungal Diversity.2019;98(1)1
[DOI]
2Exploration of a Brain-Liver-Communication-Related Mechanism Involved in the Experimental Perimenopausal Depression Rat Model using Chaihu-Shugan-San
Qiliang Chen,Candong Li,Enxiang Tao,Tetsuya Asakawa,Yuanyuan Zhang
Neurochemical Research.2022;47(5)1354
[DOI]
3The Herb-Drug Pharmacokinetic Interaction of Fluoxetine and Its Metabolite Norfluoxetine with a Traditional Chinese Medicine in Rats by LC-MS/MS
Lijing Yan,Sheng Wang,Linlin Zhao,Juan Qiu,Lu Zhou,Wenbo Wang,Xia Xu,Dongsheng Wang,Xinjian Qiu,Dilan Qin
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2019;2019(5)1
[DOI]
4Increased risk of sudden sensorineural hearing loss in patients with depressive disorders: population-based cohort study
C-S Lin,Y-S Lin,C-F Liu,S-F Weng,C Lin,B-S Lin
The Journal of Laryngology & Otology.2016;130(1)42
[DOI]
5Proteomics Study Reveals the Anti-Depressive Mechanisms and the Compatibility Advantage of Chaihu-Shugan-San in a Rat Model of Chronic Unpredictable Mild Stress
Xiaofei Zhu,Teng Li,En Hu,Lihua Duan,Chunhu Zhang,Yang Wang,Tao Tang,Zhaoyu Yang,Rong Fan
Frontiers in Pharmacology.2022;12(1)42
[DOI]
6Towards characterizing the regional cerebral perfusion in evaluating the severity of major depression disorder with SPECT/CT
Jinming Li,Yuan Yang,Yuankai Zhu,Liqiang Zhou,Yunfeng Han,Tao Yin,Zhaoting Cheng,Guopeng Zhang,Yanxia Shen,Jing Chen
BMC Psychiatry.2018;18(1)42
[DOI]
7Efficacy and brain mechanism of transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for adolescents with mild to moderate depression: Study protocol for a randomized controlled trial
Xue Xiao,Xiaobing Hou,Zhangjing Zhang,Ying Li,Xue Yu,Yanhui Wang,Jing Tian,Ke Xu
PEDIATRIC INVESTIGATION.2020;4(2)109
[DOI]
8Saikosaponin D Rescues Deficits in Sexual Behavior and Ameliorates Neurological Dysfunction in Mice Exposed to Chronic Mild Stress
Zhuo Wang,Jianwei Li,Wei Wu,Tao Qi,Zhansen Huang,Bo Wang,Shixiong Li,Chen Li,Jiuyang Ding,Yuanning Zeng,Peng Huang,Zhihua Zhou,Yanjun Huang,Jian Huang,Xiaohan Wang,Qiyuan Huang,Guanghuan Zhang,Pingming Qiu,Jun Chen
Frontiers in Pharmacology.2021;12(2)109
[DOI]
9Antidepressant-Like Effects and Cognitive Enhancement of Coadministration of Chaihu Shugan San and Fluoxetine: Dependent on the BDNF-ERK-CREB Signaling Pathway in the Hippocampus and Frontal Cortex
Lijing Yan,Xia Xu,Zhenyu He,Sheng Wang,Linlin Zhao,Juan Qiu,Dongsheng Wang,Zhicheng Gong,Xinjian Qiu,Huiyong Huang
BioMed Research International.2020;2020(2)1
[DOI]
10Antidepressant-Like Effects and Cognitive Enhancement of Coadministration of Chaihu Shugan San and Fluoxetine: Dependent on the BDNF-ERK-CREB Signaling Pathway in the Hippocampus and Frontal Cortex
Gang Chen,Xiaoyan Guo
BioMed Research International.2017;135(2)77
[DOI]
11Simultaneous Determination of Five Components of Chaihu-Shugan-San in Beagle Plasma by HPLC-MS/MS and Its Application to a Pharmacokinetic Study after a Single Dose of Chaihu-Shugan-San
Yong-liang Zhu,Hui-jun Wang,Hao Xue,Yi Zhang,Qian-shi Cheng,Ling-yun Chen,Xiang-jun Qiu
Journal of Analytical Methods in Chemistry.2020;2020(2)1
[DOI]
12Influence of progestational stress on BDNF and NMDARs in the hippocampus of male offspring and amelioration by Chaihu Shugan San
Ya-hui Xu,Xin-xing Wang,Ming-jing Wang,Yue-yun Liu,Zhe Xue,Jia-xu Chen
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021;135(2)111204
[DOI]
13Network Pharmacology and Experimental Evidence: PI3K/AKT Signaling Pathway is Involved in the Antidepressive Roles of Chaihu Shugan San
Shan Zhang,Yujia Lu,Wei Chen,Wei Shi,Qian Zhao,Jingjie Zhao,Li Li
Drug Design, Development and Therapy.2021;Volume 15(2)3425
[DOI]
14Improved Pre-attentive Processing With Occipital rTMS Treatment in Major Depressive Disorder Patients Revealed by MMN
Muzhen Guan,Xufeng Liu,Li Guo,Ruiguo Zhang,Qingrong Tan,Huaihai Wang,Huaning Wang
Frontiers in Human Neuroscience.2021;15(2)3425
[DOI]
15Altered Default Mode Network and Salience Network Functional Connectivity in Patients with Generalized Anxiety Disorders: An ICA-Based Resting-State fMRI Study
Hang Xiong,Rong-Juan Guo,Hua-Wei Shi
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2020;2020(2)1
[DOI]
16Efficacy and Safety of a Formulated Herbal Granula, Jiu Wei Zhen Xin, for Generalized Anxiety Disorder: A Meta-Analysis
Sheng Wang,Lin-lin Zhao,Xin-jian Qiu,Dong-sheng Wang,Tao Tang,Jie-kun Luo,Sui-yu Hu,Hui-yong Huang
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2018;2018(2)1
[DOI]
17An investigation of the antidepressant-like effect of Jiaotaiwan in rats by nontargeted metabolomics based on ultra-high-performance liquid chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry
Ziyi Jiao,Huan Zhao,Wei Huang,Ru Liang,Yijia Liu,Zhu Li,Lin Li,Yilan Xu,Shuming Gao,Shan Gao,Yubo Li,Chunquan Yu
Journal of Separation Science.2021;44(2)645
[DOI]
18Network Pharmacology and Molecular Docking Analyses of Mechanisms Underlying Effects of the Cyperi Rhizoma-Chuanxiong Rhizoma Herb Pair on Depression
Yanan Shi,Mingqi Chen,Zehua Zhao,Juhua Pan,Shijing Huang,Talha Bin Emran
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021;2021(2)1
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe