Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Role of NF-?B on Neurons after Cerebral Ischemia Reperfusion
Jing Zhou,Min Li,Wei-Feng Jin,Xiao-Hong Li,Yu-Yan Zhang
International Journal of Pharmacology.2018;14(4)451
[DOI]
2Astragaloside IV Alleviates Ammonia-Induced Apoptosis and Oxidative Stress in Bovine Mammary Epithelial Cells
Fengge Wang,Yun Zhao,Shuxiong Chen,Lu Chen,Liting Sun,Maosheng Cao,Chunjin Li,Xu Zhou
International Journal of Molecular Sciences.2019;20(3)600
[DOI]
3Selective capture and rapid identification of Panax notoginseng metabolites in rat faeces by the integration of magnetic molecularly imprinted polymers and high-performance liquid chromatography coupled with orbitrap mass spectrometry
Qizhi Cai,Zaiyue Yang,Ning Chen,Xuemin Zhou,Junli Hong
Journal of Chromatography A.2016;1455(3)65
[DOI]
4The Protective Effects of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma in Cerebral Ischemia-Reperfusion Injury
Yanping Ding,Jie Kang,Shuning Liu,Yuqin Xu,Baoping Shao
Frontiers in Neurology.2020;11(3)65
[DOI]
5Astragaloside IV Exerts a Myocardial Protective Effect against Cardiac Hypertrophy in Rats, Partially via Activating the Nrf2/HO-1 Signaling Pathway
Pei Nie,Fanjing Meng,Jinguo Zhang,Xiqing Wei,Cheng Shen
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2019;2019(3)1
[DOI]
6NRF2 and NF-?B interplay in cerebrovascular and neurodegenerative disorders: Molecular mechanisms and possible therapeutic approaches
Farzane Sivandzade,Shikha Prasad,Aditya Bhalerao,Luca Cucullo
Redox Biology.2019;21(3)101059
[DOI]
7Astragaloside IV protects blood-brain barrier integrity from LPS-induced disruption via activating Nrf2 antioxidant signaling pathway in mice
Hongli Li,Ping Wang,Fei Huang,Jinmei Jin,Hui Wu,Beibei Zhang,Zhifei Wang,Hailian Shi,Xiaojun Wu
Toxicology and Applied Pharmacology.2018;340(3)58
[DOI]
8Protective Effects and Target Network Analysis of Ginsenoside Rg1 in Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury: A Comprehensive Overview of Experimental Studies
Weijie Xie,Ping Zhou,Yifan Sun,Xiangbao Meng,Ziru Dai,Guibo Sun,Xiaobo Sun
Cells.2018;7(12)270
[DOI]
9RETRACTED: Astragaloside protects oxygen and glucose deprivation induced injury by regulation of microRNA-21 in retinal ganglion cell line RGC-5
He Bao,Danyu Sun,Peng Qi,Shixian Jiang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2019;109(12)1826
[DOI]
10The involvement of the mGluR5-mediated JNK signaling pathway in rats with diabetic retinopathy
Yan-Ni Zhu,Guo-Jin Zuo,Qi Wang,Xiao-Ming Chen,Jin-Kui Cheng,Shu Zhang
International Ophthalmology.2019;39(10)2223
[DOI]
11Ginsenoside Rg1 protects against hind-limb ischemia reperfusion induced lung injury via NF-?B/COX-2 signaling pathway
Yuzhu Ye,Yuanlu Shan,Caiying Bao,Yi Hu,Liangrong Wang
International Immunopharmacology.2018;60(10)96
[DOI]
12Ginsenoside Rb1 protects against ischemia/reperfusion-induced myocardial injury via energy metabolism regulation mediated by RhoA signaling pathway
Yuan-Chen Cui,Chun-Shui Pan,Li Yan,Lin Li,Bai-He Hu,Xin Chang,Yu-Ying Liu,Jing-Yu Fan,Kai Sun,Quan -Li,Jing-Yan Han
Scientific Reports.2017;7(1)96
[DOI]
13The effect of Astragaloside IV on ethanol-induced gastric mucosal injury in rats: Involvement of inflammation
Shumin Qin,Keer Huang,Zhigang Fang,Jinjin Yin,Ruwei Dai
International Immunopharmacology.2017;52(1)211
[DOI]
14The effect of Astragaloside IV on ethanol-induced gastric mucosal injury in rats: Involvement of inflammation
Gyu Hwan Park,Jung-Hee Jang
International Immunopharmacology.2015;52(1)357
[DOI]
15Effects of the Combination of the Main Active Components of Astragalus and Panax notoginseng on Inflammation and Apoptosis of Nerve Cell after Cerebral Ischemia-Reperfusion
Xiao-Ping Huang,Huang Ding,Jin-Dong Lu,Ying-Hong Tang,Bing-Xiang Deng,Chang-Qing Deng
The American Journal of Chinese Medicine.2015;43(07)1419
[DOI]
16Development of a systematic approach to rapid classification and identification of notoginsenosides and metabolites in rat feces based on liquid chromatography coupled triple time-of-flight mass spectrometry
Rong Xing,Lijun Zhou,Lin Xie,Kun Hao,Tai Rao,Qian Wang,Wei Ye,Hanxu Fu,Xinwen Wang,Guangji Wang,Yan Liang
Analytica Chimica Acta.2015;867(07)56
[DOI]
17Effects and mechanisms of compound Chinese medicine and major ingredients on microcirculatory dysfunction and organ injury induced by ischemia/reperfusion
Jing-Yan Han,Quan Li,Zhi-Zhong Ma,Jing-Yu Fan
Pharmacology & Therapeutics.2017;177(07)146
[DOI]
18Ginsenoside Rb1 administration attenuates focal cerebral ischemic reperfusion injury through inhibition of HMGB1 and inflammation signals
Anxin Liu,Weiwei Zhu,Lirui Sun,Guangming Han,Huiping Liu,Zhaoyu Chen,Li Zhuang,Wen Jiang,Xia Xue
Experimental and Therapeutic Medicine.2018;177(07)146
[DOI]
19Ginsenoside Rb1 as a neuroprotective agent: A review
Touqeer Ahmed,Syed Hammad Raza,Afifa Maryam,William N. Setzer,Nady Braidy,Seyed Fazel Nabavi,Marcos Roberto de Oliveira,Seyed Mohammad Nabavi
Brain Research Bulletin.2016;125(07)30
[DOI]
20Recent Advances in Traditional Chinese Medicine for Kidney Disease
Yifei Zhong,Madhav C. Menon,Yueyi Deng,Yiping Chen,John Cijiang He
American Journal of Kidney Diseases.2015;66(3)513
[DOI]
21Protective Effects and Network Analysis of Ginsenoside Rb1 Against Cerebral Ischemia Injury: A Pharmacological Review
Weijie Xie,Xinyue Wang,Tianbao Xiao,Yibo Cao,Yumei Wu,Dongsheng Yang,Song Zhang
Frontiers in Pharmacology.2021;12(3)513
[DOI]
22Effect of the combination of astragaloside IV and Panax notoginseng saponins on pyroptosis and necroptosis in rat models of cerebral ischemia-reperfusion
Biao Tang,Xu She,Chang-Qing Deng
Experimental and Therapeutic Medicine.2021;22(4)513
[DOI]
23Research review on the pharmacological effects of astragaloside IV
Lei Li,Xiaojiao Hou,Rongfang Xu,Chang Liu,Menbayaer Tu
Fundamental & Clinical Pharmacology.2017;31(1)17
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe