Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Anti-fatigue activities of hairtail (Trichiurus lepturus) hydrolysate in an endurance swimming mice model
Peixin Wang,Hongliang Zeng,Shaoling Lin,Zhigang Zhang,Yi Zhang,Jiamiao Hu
Journal of Functional Foods.2020;74()104207
[DOI]
2Bioactive Carbohydrates and Peptides in Foods: An Overview of Sources, Downstream Processing Steps and Associated Bioactivities
Maria Hayes,Brijesh Tiwari
International Journal of Molecular Sciences.2015;16(9)22485
[DOI]
3Effect of lemon seed flavonoids on the anti-fatigue and antioxidant effects of exhausted running exercise mice
Yinglong Zhang,Aihua Li,Xiaoguang Yang
Journal of Food Biochemistry.2021;45(4)22485
[DOI]
4Yellow- and green-cotyledon seeds of black soybean: Phytochemical and bioactive differences determine edibility and medical applications
Cai-qiong Yang,Lu Zheng,Hai-jun Wu,Zhong-kai Zhu,Yuan-feng Zou,Jun-cai Deng,Wen-ting Qin,Jing Zhang,Qing Zhang,Xiao-chun Wang,Wen-yu Yang,Jiang Liu
Food Bioscience.2021;39(4)100842
[DOI]
5Natural medicines for the treatment of fatigue: Bioactive components, pharmacology, and mechanisms
Chuanhong Luo,Xiaorong Xu,Xichuan Wei,Wuwen Feng,Haozhou Huang,Haiyan Liu,Runchun Xu,Junzhi Lin,Li Han,Dingkun Zhang
Pharmacological Research.2019;148(4)104409
[DOI]
6Effects of isolated soy protein and strength exercise training on exercise performance and biochemical profile in postpartum mice
Li Wei,Ya-Ting Wen,Mon-Chien Lee,Hua-Ming Ho,Chi-Chang Huang,Yi-Ju Hsu
Metabolism.2019;94(4)18
[DOI]
7An insight into the health benefits of fermented soy products
Muthukumaran Jayachandran,Baojun Xu
Food Chemistry.2019;271(4)362
[DOI]
8A novel fermented soybean, inoculated with selected Bacillus, Lactobacillus and Hansenula strains, showed strong antioxidant and anti-fatigue potential activity
Jingwen Cui,Peibin Xia,Lingling Zhang,Yu Hu,Qiuhong Xie,Hongyu Xiang
Food Chemistry.2020;333(4)127527
[DOI]
9Effect of lemon peel flavonoids on anti-fatigue and anti-oxidation capacities of exhaustive exercise mice
Guili Bao,Yinglong Zhang,Xiaoguang Yang
Applied Biological Chemistry.2020;63(1)127527
[DOI]
10The Effect of Lactobacillus plantarum CQPC02 on Fatigue and Biochemical Oxidation Levels in a Mouse Model of Physical Exhaustion
Ruokun Yi,Min Feng,Qiuping Chen,Xingyao Long,Kun-Young Park,Xin Zhao
Frontiers in Nutrition.2021;8(1)127527
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe