Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Antibacterial Effect of Black Pepper Petroleum Ether Extract against Listeria monocytogenes and Salmonella typhimurium
Wenxue Chen,Hui Tang,Ningxin Jiang,Qiuping Zhong,Yueying Hu,Haiming Chen,Weijun Chen
Journal of Food Quality.2019;2019()1
[DOI]
2Biological Activities and Chemical Compositions of Volatile Oil and Essential Oil from the Leaves of Blumea balsamifera
Yuan-Hui Wang,Xiao-Yu Yu
Journal of Essential Oil Bearing Plants.2018;21(6)1511
[DOI]
3Antibacterial effect of Blumea balsamifera DC. essential oil against Haemophilus parasuis
Changliang He,Peiyi Yang,Lu Wang,Xiaolin Jiang,Wei Zhang,Xiaoxia Liang,Lizi Yin,Zhongqiong Yin,Yi Geng,Zhijun Zhong,Xu Song,Yuanfeng Zou,Lixia Li,Cheng Lv
Archives of Microbiology.2020;202(9)2499
[DOI]
4Zanthoxylum avicennae extract enhances GSK-3 to attenuate -catenin via phosphatase 2A to block metastatic effects of HA22T cells and hepatocellular carcinoma xenografted nude mice
Hsi-Chin Wu,Ing-Shiow Lay,Marthandam Asokan Shibu,Tsung-Jung Ho,Shiu-Min Cheng,Chih-Hao Lin,Tran Duc Dung,Long-Bin Jeng,Vijaya Padma Viswanadha,Chih-Yang Huang
Environmental Toxicology.2017;32(9)2133
[DOI]
5Blumea balsamifera Oil for the Acceleration of Healing of Burn Injuries
Zuo-Wang Fan,Yu-Xin Pang,Kai Wang,Fu-Lai Yu,Dan Wang,Quan Yang,Qing-Song Ma,Xiao-Ting Li,Jin Zou,Wen-Qing Zhang,Li-Fen Wu
Molecules.2015;20(9)17166
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe