Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Toxins and pharmacologically active compounds from species of the family Bufonidae (Amphibia, Anura)
Candelario Rodríguez,Louise Rollins-Smith,Roberto Ibáñez,Armando A. Durant-Archibold,Marcelino Gutiérrez
Journal of Ethnopharmacology.2017;198()235
[DOI]
2RETRACTED ARTICLE: Resibufogenin suppresses tumor growth and inhibits glycolysis in ovarian cancer by modulating PIM1
Qian Li,Chuanwu Jiang,Yan Wang,Minghua Wei,Huijin Zheng,Yanqi Xu,Xuegang Xu,Fengyu Jia,Kai Liu,Gang Sun,Jianhua Zang,Ping Mo
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology.2019;392(12)1477
[DOI]
3Bufadienolides from the skins of Bufo melanosticus and their cytotoxic activity
Lingjie Meng,Nian Jiang,Changyan Yu,Sanhua Li,Zeli Chun,Xinting Zhu,Changwei Song,Yi Xiao,Jing Hui,Ying Qin,Yun Liu
Phytochemistry Letters.2019;31(12)73
[DOI]
4Effect of toad skin extracts on the pain behavior of cancer model mice and its peripheral mechanism of action
Tao Chen,Shen-jun Yuan,Xue-qin Yu,Liang-bo Jiao,Wei Hu,Wang-long Chen,Bo Xie
International Immunopharmacology.2017;42(12)90
[DOI]
5Tumor-Targeted Delivery of Bufalin-Loaded Modified Albumin–Polymer Hybrid for Enhanced Antitumor Therapy and Attenuated Hemolysis Toxicity and Cardiotoxicity
Ying Xu,Lei Tang,Peng Chen,Mei Chen,Miaomiao Zheng,Feng Shi,Yanchun Wang
AAPS PharmSciTech.2021;22(4)90
[DOI]
6The spinal microglial IL-10/ß-endorphin pathway accounts for cinobufagin-induced mechanical antiallodynia in bone cancer pain following activation of a7-nicotinic acetylcholine receptors
Evhy Apryani,Usman Ali,Zi-Ying Wang,Hai-Yun Wu,Xiao-Fang Mao,Khalil Ali Ahmad,Xin-Yan Li,Yong-Xiang Wang
Journal of Neuroinflammation.2020;17(1)90
[DOI]
7Metabolites from Bufo gargarizans (Cantor, 1842): A review of traditional uses, pharmacological activity, toxicity and quality control
Xiang Zhan,Huan Wu,Hong Wu,Rong Wang,Chuan Luo,Bo Gao,Zhiwu Chen,Qinglin Li
Journal of Ethnopharmacology.2020;246(1)112178
[DOI]
8The Development of Toad Toxins as Potential Therapeutic Agents
Ji Qi,Abu Zulfiker,Chun Li,David Good,Ming Wei
Toxins.2018;10(8)336
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe