Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1A UPLC-MS/MS Method for Simultaneous Determination of Free and Total Forms of a Phenolic Acid and Two Flavonoids in Rat Plasma and Its Application to Comparative Pharmacokinetic Studies of Polygonum capitatum Extract in Rats
Yong Huang,Hui-Yuan Sun,Xiao-Li Qin,Yong-Jun Li,Shang-Gao Liao,Zi-Peng Gong,Yuan Lu,Yong-Lin Wang,Ai-Min Wang,Yan-Yu Lan,Lin Zheng
Molecules.2017;22(3)353
[DOI]
2An UHPLC–MS/MS method for simultaneous quantification of gallic acid and protocatechuic acid in rat plasma after oral administration of Polygonum capitatum extract and its application to pharmacokinetics
Fengwei Ma,Xiaojian Gong,Xin Zhou,Yang Zhao,Menglin Li
Journal of Ethnopharmacology.2015;162(3)377
[DOI]
3Paradigm shift in natural product research: traditional medicine inspired approaches
Pulok K. Mukherjee,Shiv Bahadur,Ranjit K. Harwansh,Sayan Biswas,Subhadip Banerjee
Phytochemistry Reviews.2017;16(5)803
[DOI]
4Paradigm shift in natural product research: traditional medicine inspired approaches
J. Suriya,M. Krishnan,S. Bharathiraja,V. Sekar,V. Sachithanandam
Phytochemistry Reviews.2020;16(5)3
[DOI]
5Evaluation of In Vitro Invertase Inhibitory Activity of M anilkara zapota Seeds - A Novel Strategy to Manage Diabetes Mellitus
Thiyagarajan Sathishkumar,Srinivasan Anitha,Rajakumar Esther Sharon,Velayudham Santhi,Mani Sukanya,Kuppamuthu Kumaraesan,Vinohar Stephen Rapheal
Journal of Food Biochemistry.2015;39(5)517
[DOI]
6Enhancing recovery of bioactive compounds from Cosmos caudatus leaves via ultrasonic extraction
Norliza Abdul Latiff,Pei Ying Ong,Siti Nor Azlina Abd Rashid,Luqman Chuah Abdullah,Nor Amaiza Mohd Amin,Noor Akhmazillah Mohd Fauzi
Scientific Reports.2021;11(1)517
[DOI]
7Enhancing recovery of bioactive compounds from Cosmos caudatus leaves via ultrasonic extraction
J. Suriya,M. Krishnan,S. Bharathiraja,V. Sekar,V Sachithanandam
Scientific Reports.2018;11(1)45
[DOI]
8A network analysis of the Chinese medicine Lianhua-Qingwen formula to identify its main effective components
Chun-Hua Wang,Yi Zhong,Yan Zhang,Jin-Ping Liu,Yue-Fei Wang,Wei-Na Jia,Guo-Cai Wang,Zheng Li,Yan Zhu,Xiu-Mei Gao
Molecular BioSystems.2016;12(2)606
[DOI]
9The Tissue Distribution and Urinary Excretion Study of Gallic Acid and Protocatechuic Acid after Oral Administration of Polygonum Capitatum Extract in Rats
Feng-Wei Ma,Qing-Fang Deng,Xin Zhou,Xiao-Jian Gong,Yang Zhao,Hua-Guo Chen,Chao Zhao
Molecules.2016;21(4)399
[DOI]
10Current State and Prospects of DNA Barcoding and DNA Fingerprinting in the Analysis of the Quality of Plant Raw Materials and Plant-Derived Drugs
E. V. Zhokhova,A. V. Rodionov,M. N. Povydysh,M. Yu. Goncharov,Ya. A. Protasova,G. P. Yakovlev
Biology Bulletin Reviews.2019;9(4)301
[DOI]
11Comparative Pharmacokinetics of Gallic Acid, Protocatechuic Acid, and Quercitrin in Normal and Pyelonephritis Rats after Oral Administration of a Polygonum capitatum Extract
Yong Huang,Zuying Zhou,Wu Yang,Zipeng Gong,Yueting Li,Siying Chen,Yonglin Wang,Aimin Wang,Yanyu Lan,Ting Liu,Lin Zheng
Molecules.2019;24(21)3873
[DOI]
12Real-time quantification for sulfite using a turn-on NIR fluorescent probe equipped with a portable fluorescence detector
Fei Yan,Jingnan Cui,Chao Wang,Xiangge Tian,Dawei Li,Yan Wang,Baojing Zhang,Lei Feng,Shanshan Huang,Xiaochi Ma
Chinese Chemical Letters.2022;33(9)4219
[DOI]
13The optimization of spray drying process of Lactobacillus reuteri
Yu Liu,Yang Li,Tongrui Shi,Jinghu Zhao,Huaxin Wang,Tong Liu,Shan Yue,Jinling Zhou,Liquan Yu,Yulong Zhou,Zhanbo Zhu
LWT - Food Science and Technology.2016;68(9)615
[DOI]
14Recent advances of novel technologies for quality consistency assessment of natural herbal medicines and preparations
Xi-Chuan Wei,Bo Cao,Chuan-Hong Luo,Hao-Zhou Huang,Peng Tan,Xiao-Rong Xu,Run-Chun Xu,Ming Yang,Yi Zhang,Li Han,Ding-Kun Zhang
Chinese Medicine.2020;15(1)615
[DOI]
15Gold nanoparticle-based sensing platform of hydrazine, sulfite, and nitrite for food safety and environmental monitoring
Govindhan Maduraiveeran,Ramasamy Ramaraj
Journal of Analytical Science and Technology.2017;8(1)615
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe