Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Forsythiaside attenuates Escherichia coli lipopolysaccharide-induced liver acute inflammatory response in chicken
Jingwen Bai,Xiaoting Wang,Meiqi Hao,He Li,Guangdong Cheng,Di Liu,Yu Yang,Yanhua Li
European Journal of Inflammation.2019;17()205873921982679
[DOI]
2A Comprehensive Review of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics in Animals: Exploration of Interaction with Antibiotics of Shuang-Huang- Lian Preparations
Liuyi Liang,Xin Jin,Jinjing Li,Rong Li,Xinyi Jiao,Yuanyuan Ma,Rui Liu,Zheng Li
Current Topics in Medicinal Chemistry.2022;22(2)83
[DOI]
3In vitro human fecal microbial metabolism of Forsythoside A and biological activities of its metabolites
Shihua Xing,Ying Peng,Mengyue Wang,Daofeng Chen,Xiaobo Li
Fitoterapia.2014;99(2)159
[DOI]
4Screening anaphylactoid components of Shuang Huang Lian Injection by analyzing spectrum-effect relationships coupled with UPLC-TOF-MS
Yufei Feng,Zhongxu Jing,Yongji Li,Shaowa Lv,Weinan Li,Guofeng Cai,Danqi Yang,Yanhong Wang
Biomedical Chromatography.2019;33(2)e4376
[DOI]
5Discovery and Current Status of Evaluation System of Bioavailability and Related Pharmaceutical Technologies for Traditional Chinese Medicines—Flos Lonicerae Japonicae—Fructus Forsythiae Herb Couples as an Example
Wei Zhou,Baochang Cai,Jinjun Shan,Shouchuan Wang,Liuqing Di
International Journal of Molecular Sciences.2015;16(12)28812
[DOI]
6Using Bioinformatics Approach to Explore the Pharmacological Mechanisms of Multiple Ingredients inShuang-Huang-Lian
Bai-xia Zhang,Jian Li,Hao Gu,Qiang Li,Qi Zhang,Tian-jiao Zhang,Yun Wang,Cheng-ke Cai
The Scientific World Journal.2015;2015(12)1
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe