Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 
This article has been cited by
1Extract of the mycelium of T. matsutake inhibits elastase activity and TPA-induced MMP-1 expression in human fibroblasts
SO YOUNG KIM,KYUNG CHAN GO,YI SEOP SONG,YEON SU JEONG,EUN JOO KIM,BEOM JOON KIM
International Journal of Molecular Medicine.2014;34(6)1613
[DOI]
2Purification, initial characterization and immune activities of polysaccharides from the fungus, Polyporus umbellatus
Ye Sun,Xiaoyan Zhou
Food Science and Human Wellness.2014;3(2)73
[DOI]
3Structure, bioactivities and applications of the polysaccharides from Tricholoma Matsutake: a review
Mengjiao LI,Yukun ZHANG,Qi LU,Yuanzhen GAO,Ting YE,Chao WANG,Dongming XING
Food Science and Technology.2022;42(2)73
[DOI]
4Tricholoma matsutake Aqueous Extract Induces Hepatocellular Carcinoma Cell Apoptosis via Caspase-Dependent Mitochondrial Pathway
Yanzhen Wang,Yiling Chen,Xinrui Zhang,Guangsheng Cai,Shengshu An,Xue Wang,Lirong Teng,Di Wang
BioMed Research International.2016;2016(2)1
[DOI]
5Extraction, Structure and Bioactivity of Polysaccharides from Tricholoma matsutake (S. Ito et Imai) Singer (Review)
G.-L. Wang,J.-Y. Li,Y. Wang,Y. Chen,Q.-L. Wen
Applied Biochemistry and Microbiology.2022;58(4)375
[DOI]
6Preparation, characterization, and anti-inflammatory effect of the chelate ofFlammulina velutipespolysaccharide with Zn
Shuwen Zhao,Biao Li,Guitang Chen,Qiuhui Hu,Liyan Zhao
Food and Agricultural Immunology.2017;28(1)162
[DOI]
7Pyrosequencing and Taxonomic Composition of the Fungal Community from Soil of Tricholoma matsutake in Gyeongju
Minji Jeong,Doo-Ho Choi,Woo-Jae Cheon,Jong-Guk Kim
Journal of Microbiology and Biotechnology.2021;31(5)686
[DOI]
8Structure, Antioxidant Activity and In Vitro Hypoglycemic Activity of a Polysaccharide Purified from Tricholoma matsutake
Hui-Rong Yang,Lian-Hong Chen,Ying-Jie Zeng
Foods.2021;10(9)2184
[DOI]
9Microbial diversity associated with Tricholoma matsutake fruiting bodies
Q. Li,Ch. Chen,P. Penttinen,Ch. Xiong,L. Zheng,W. Huang
Microbiology.2016;85(5)531
[DOI]
10Main functional ingredients, nutritional, and medicinal values of common wild edible fungi: a review
Xiaojing Shen,Qi Wang,Kunyi Liu,Jiao Cai,Hong Wang,Qian Zhang,Chen Zhang,Jiang Ping Fan
International Food Research Journal.2022;29(1)1
[DOI]
11Structural characterization and immune regulation of a novel polysaccharide from Maerkang Lactarius deliciosus Gray
Siyuan Su,Xiang Ding,Lei Fu,Yiling Hou
International Journal of Molecular Medicine.2019;29(1)1
[DOI]
12Insights into health promoting effects and myochemical profiles of pine mushroom Tricholoma matsutake
Yifan Zhou,Hesham R. El-Seedi,Baojun Xu
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2022;29(1)1
[DOI]
13Insights into health promoting effects and myochemical profiles of pine mushroom Tricholoma matsutake
Jesús Pérez-Moreno,Magdalena Martínez-Reyes
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2014;29(1)151
[DOI]
14Comparative analysis of transcriptomes revealed the molecular mechanism of development of Tricholoma matsutake at different stages of fruiting bodies
Xian Tang,Xiang Ding,Yi-ling Hou
Food Science and Biotechnology.2020;29(7)939
[DOI]
15Effects of alginate on frozen-thawed boar spermatozoa quality, lipid peroxidation and antioxidant enzymes activities
Jinghua Hu,Guoxia Geng,Qingwang Li,Xiuzhu Sun,Hualin Cao,Yawei Liu
Animal Reproduction Science.2014;147(3-4)112
[DOI]
16Antifatigue effect of functional cookies fortified with mushroom powder ( Tricholoma Matsutake ) in mice
Ning Ma,Hongling Tao,Hengjun Du,Liyan Zhao,Qiuhui Hu,Hang Xiao
Journal of Food Science.2020;85(12)4389
[DOI]
17Impact of polyphenols extracted from Tricholoma matsutake on UVB-induced photoaging in mouse skin
Minggao Deng,Jing Wang,Yong-Liang Li,Hui-Xiong Chen,Meiling Tai,Lili Deng,Biao Che,Zhi-Yun Du,Chang-Zhi Dong,Li Lin
Journal of Cosmetic Dermatology.2022;21(2)781
[DOI]
18Toll-like receptor 4-related immunostimulatory polysaccharides: Primary structure, activity relationships, and possible interaction models
Xiaorui Zhang,Chunhui Qi,Yan Guo,Wenxia Zhou,Yongxiang Zhang
Carbohydrate Polymers.2016;149(2)186
[DOI]
19Structure elucidation and bioactivities of a new polysaccharide from Xiaojin Boletus speciosus Frost
Hongqing Zhu,Xiang Ding,Yiling Hou,Yuming Li,Mei Wang
International Journal of Biological Macromolecules.2019;126(2)697
[DOI]
20A review of the therapeutic and biological effects of edible and wild mushrooms
G Anusiya,U Gowthama Prabu,N V Yamini,N Sivarajasekar,K Rambabu,G Bharath,Fawzi Banat
Bioengineered.2021;12(2)11239
[DOI]
21Structure elucidation, immunomodulatory activity, antitumor activity and its molecular mechanism of a novel polysaccharide from Boletus reticulatus Schaeff
Siyuan Su,Xiang Ding,Yiling Hou,Binbin Liu,Zhouhe Du,Junfeng Liu
Food Science and Human Wellness.2023;12(2)647
[DOI]
22Effects of Hericium erinaceus Hedgehog mushroom on the endophytic microbial community of the host plant
Yizhe Zhang,Xinwei Li,Anxin Hu,Landi Wang
Journal of Basic Microbiology.2022;12(2)647
[DOI]
23Resource diversity of Chinese macrofungi: edible, medicinal and poisonous species
Fang Wu,Li-Wei Zhou,Zhu-Liang Yang,Tolgor Bau,Tai-Hui Li,Yu-Cheng Dai
Fungal Diversity.2019;98(1)1
[DOI]
  Feedback 
  Subscribe