Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Polygonum chinense water decoction lessens acute lung injury in mice induced by influenza virus

Liu Rongkui, Zhang Zhao, Peng Xueyang, Su Yueling, Xiao Yan, Ji Xiuli

Year : 2020| Volume: 16| Issue : 71 | Page no: 600-604

   This article has been cited by
 
1 Traditional Chinese medicines as effective agents against influenza virus-induced pneumonia
Mengru Yang, Yi Wang, Yimin Yue, Lanyuan Liang, Mingming Peng, Mantong Zhao, Ying Chen, Xia Cao, Wei Li, Chuanqiu Li, Han Zhang, Jieyong Du, Renxing Zhong, Tianyi Xia, Zunpeng Shu
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2022; 153: 113523
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article