Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Development of a species-specific polymerase chain reaction-based technology for authentication of asini corii colla and taurus corii colla

Chen Liqun, Jiao Zhaoqun, Chen Yufei, Yu Pingtian, Zheng Yang, Yang Yaya, Shen Yuping, Yang Huan

Year : 2019| Volume: 15| Issue : 65 | Page no: 607-612

   This article has been cited by
 
1 Inactivation mechanism of catalytic infrared against Pseudomonas aeruginosa and its decontamination application on dry green Sichuan pepper (Zanthoxylum schinifolium)
Guohua Xia, Ye Li, Huihui Tao, Long Zhang, Jin Zhang, Huan Yang, Abdullateef Taiye Mustapha, Cunshan Zhou
Food Control. 2022; 132: 108483
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A species-specific triplex PCR assay for authentication of Galli Gigerii Endothelium Corneum
Yuli Zhang, Juan Li, Shiqing Yang, Chao Xu, Roselyn Tehzee Gblinwon, Jianhui Hu, Xiaoxiang Sun, Guohua Xia, Huan Yang, Yuping Shen
Mitochondrial DNA Part B. 2021; 6(3): 1044
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Portable Molecular Diagnostics Device for Identification of Asini Corii Colla by Loop-Mediated Isothermal Amplification
Shyangchwen Sheu, Chungyu Huang, Jyhjian Chen
Inventions. 2021; 6(3): 51
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article