Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Comparison of bran-processed and crude atractylodes lancea effects on spleen deficiency syndrome in rats

Xue Dong-Hua, Liu Yu-Qiang, Cai Qian, Liang Ke, Zheng Bing-Yuan, Li Fang-Xiao, Pang Xue

Year : 2018| Volume: 14| Issue : 54 | Page no: 214-219

   This article has been cited by
 
1 Elucidation of the Reinforcing Spleen Effect of Jujube Fruits Based on Metabolomics and Intestinal Flora Analysis
Yan-ling Yi, Yao Li, Sheng Guo, Hui Yan, Xin-fei Ma, Wei-wei Tao, Er-xin Shang, Yang Niu, Da-wei Qian, Jin-ao Duan
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2022; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Codonopsis pilosula Polysaccharide Improved Spleen Deficiency in Mice by Modulating Gut Microbiota and Energy Related Metabolisms
Lingya Cao, Changli Du, Xiaolu Zhai, Jiankuan Li, Jingyi Meng, Yunyun Shao, Jianping Gao
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Longan (Dimocarpus longan Lour.) Aril ameliorates cognitive impairment in AD mice induced by combination of D-gal/AlCl3 and an irregular diet via RAS/MEK/ERK signaling pathway
Hongyan Li, Tianrong Lei, Jianghua Zhang, Yuhui Yan, Nan Wang, Cheng Song, Chang Li, Mingyu Sun, Jinyu Li, Yuxin Guo, Jingxian Yang, Tingguo Kang
Journal of Ethnopharmacology. 2021; 267: 113612
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Comparison of the Effects of Essential Oil Obtained from the Crude and Bran-Processed Atractylodes lancea on Lipopolysaccharide-Induced Inflammatory Injury of Human Colonic Epithelial Cells by Downregulating the IKK/NF-?B Signaling Pathway
Yan Yu, Zhenqi Wu, Yu Han, Yuan Yuan, Hui Fan, Xinzhi Wei, Yongduo Yu, Xian Wu
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. 2021; 2021: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Shengmai Yin formula modulates the gut microbiota of spleen-deficiency rats
Yu You, Lin Luo, Yanyan You, Yanjun Lin, Huiling Hu, Yunhui Chen, Chaomei Fu, Tian Xie
Chinese Medicine. 2020; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Treatment of Spleen-Deficiency Syndrome With Atractyloside A From Bran-Processed Atractylodes lancea by Protection of the Intestinal Mucosal Barrier
Jiyuan Tu, Ying Xie, Kang Xu, Linghang Qu, Xiong Lin, Chang Ke, Desen Yang, Guosheng Cao, Zhongshi Zhou, Yanju Liu
Frontiers in Pharmacology. 2020; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article