Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A novel quantitative prediction approach for astringency level of herbs based on an electronic tongue

Han Xue, Jiang Hong, Zhang Dingkun, Zhang Yingying, Xiong Xi, Jiao Jiaojiao, Xu Runchun, Yang Ming, Han Li, Lin Junzhi

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 51 | Page no: 492-497

   This article has been cited by
 
1 Exploring the relationships between perceived umami intensity, umami components and electronic tongue responses in food matrices
Yiwen Zhu, Xirui Zhou, Yan Ping Chen, Ziyuan Liu, Shui Jiang, Gaole Chen, Yuan Liu
Food Chemistry. 2022; 368: 130849
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Effect of Low-Frequency Ultrasonication on Red Wine Astringency
Imran Ahmad, Muhammad B. Sadiq, A. Liu, T-A. Benjamin, Barry H. Gump
Journal of Culinary Science & Technology. 2021; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Considerations of the use of the electronic tongue in sensory science
Carolyn F Ross
Current Opinion in Food Science. 2021; 40: 87
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Sensorial Perception of Astringency: Oral Mechanisms and Current Analysis Methods
Mariana A. Pires, Lorenzo M. Pastrana, Pablo Fuciños, Cristiano S. Abreu, Sara M. Oliveira
Foods. 2020; 9(8): 1124
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Amphiphilic Block Copolymers: A Novel Substance for Bitter-Masking in Aqueous Solutions
Pan Li, Yin Tian, Xiu-Mei Ke, Qing-Chu Tan, Xue Han, Hong-Yan Ma, Jin Pei, Jun-Zhi Lin, Run-Chun Xu, Li Han, Ming Yang, Ding-Kun Zhang
Molecular Pharmaceutics. 2020; 17(5): 1586
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article