Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Anti-fatigue effect of green tea polyphenols (-)-Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG)

Teng Yu-song, Wu Di

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 50 | Page no: 326-331

   This article has been cited by
 
1 Dimeric-(-)-epigallocatechin-3-gallate inhibits the proliferation of lung cancer cells by inhibiting the EGFR signaling pathway
Xiu-Li Sun, Ze-Min Xiang, Yin-Rong Xie, Ning Zhang, Li-Xia Wang, Yi-Long Wu, Dong-Ying Zhang, Xuan-Jun Wang, Jun Sheng, Cheng-Ting Zi
Chemico-Biological Interactions. 2022; : 110084
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Effect of green tea and tea catechin on the visual motion processing for optokinetic responses in mice
Yuko Sugita, Takahisa Furukawa
Neuroscience. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Biological activity and development of functional foods fortified with okra (Abelmoschus esculentus)
Rubén Agregán, Mirian Pateiro, Benjamin M. Bohrer, Mohammad Ali Shariati, Asad Nawaz, Gholamreza Gohari, José M. Lorenzo
Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2022; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Effects of taurine and ginseng extracts on energy metabolism during exercise and their anti-fatigue properties in mice
Jisu Kim, Suji Beak, Sanghyun Ahn, Byung Seok Moon, Bom Sahn Kim, Sang Ju Lee, Seung Jun Oh, Hun-Young Park, Seung Hae Kwon, Chul Ho Shin, Kiwon Lim, Kang Pa Lee
Nutrition Research and Practice. 2022; 16(1): 33
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Evaluation of spatial memory and anti-fatigue function of long-term supplementation of ß-alanine and confirmation through cAMP-PKA and apoptosis pathways in mice
Yi-Long Ma, Yang Yang, Kiran Thakur, Carlos L. Cespedes-Acuña, Jian-Guo Zhang, Zhao-Jun Wei
eFood. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Anti-oxidant and anti-fatigue properties of apple pomace polysaccharides by acid or alkali extraction
Xiangna Chang, Xuefeng Chen, Pin Gong, Wenjuan Yang, Lan Wang, Ning Liu, Yao Su, Yuanyuan Zhao
International Journal of Food Science & Technology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Natural bioactive peptides to beat exercise-induced fatigue: A review
Peixin Wang, Dehua Wang, Jiamiao Hu, Bee K. Tan, Yi Zhang, Shaoling Lin
Food Bioscience. 2021; 43: 101298
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The ergogenic activity of cider vinegar: A randomized cross-over, double-blind, clinical trial
Hui-Fang Chiu, Michael Chiang, Hui-Ju Liao, You-Cheng Shen, Kamesh Venkatakrishnan, I-Shiung Cheng, Chin-Kun Wang
Sports Medicine and Health Science. 2020; 2(1): 38
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 The regulatory role of dietary factors in skeletal muscle development, regeneration and function
Liyi Wang, Ziye Xu, Defeng Ling, Jie Li, Yizhen Wang, Tizhong Shan
Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2020; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Anti-exercise-fatigue and promotion of sexual interest activity of total flavonoids from wasps drone-pupae in male mice
Xiaozhi Xi, Shasha Guo, Hong Guo, Xiaowei Cui, Hui Cao, Fangxue Xu, Mengmeng Zheng, Yujuan Li, Chunchao Han
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018; 107: 254
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Leucine and glycine dipeptides of porcine placenta ameliorate physical fatigue through enhancing dopaminergic systems
Na-Ra Han, Hee-Yun Kim, Na-Rae Kim, Won-Kyung Lee, Hyein Jeong, Hyung-Min Kim, Hyun-Ja Jeong
Molecular Medicine Reports. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article