Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Anti-quorum sensing activity of Forsythia suspense on Chromobacterium violaceum and Pseudomonas aeruginosa

Zhang An, Chu Wei-Hua

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 50 | Page no: 321-325

   This article has been cited by
 
1 Quorum sensing system: Target to control the spread of bacterial infections
Erika Kushikawa Saeki, Renata Katsuko Takayama Kobayashi, Gerson Nakazato
Microbial Pathogenesis. 2020; 142: 104068
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Pharmacokinetic interaction of Forsythia suspensa extract and azithromycin injection after single and co-intravenous administration in rats
Xin-Gang LI, Jian NI, Su SHEN, Xiao-Ping WANG, Jing-Chen TIAN
Chinese Journal of Natural Medicines. 2020; 18(3): 234
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Effects of Natural Products on Bacterial Communication and Network-Quorum Sensing
Min Yang, Fanying Meng, Wen Gu, Fengjiao Li, Yating Tao, Zhengyang Zhang, Fan Zhang, Xingxin Yang, Jingping Li, Jie Yu
BioMed Research International. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Virulence-Inhibiting Herbal Compound Falcarindiol Significantly Reduced Mortality in Mice Infected with Pseudomonas aeruginosa
Pansong Zhang, Qiaolian Wu, Lin Chen, Kangmin Duan
Antibiotics. 2020; 9(3): 136
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Anti-quorum sensing of Galla chinensis and Coptis chinensis on bacteria
Ying Zhang, Odilon Djakpo, Yunfei Xie, Yahui Guo, Hang Yu, Yuliang Cheng, He Qian, Rui Shi, Weirong Yao
LWT. 2019; 101: 806
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article