Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Prevention mechanism of 2,3,5,4'-tetrahydroxy-stilbene-2-O-β-D-glucoside on lipid accumulation in steatosis hepatic L-02 cell

Lin Pei, Lu Jian-Mei, Wang Yan-Fang, Gu Wen, Zhao Rong-Hua, Yu Jie

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 50 | Page no: 245-253

   This article has been cited by
 
1 Tetrahydroxy stilbene glycoside regulates TGF-/fractalkine/CX3CR1 based on network pharmacology in APP/PS1 mouse model
Yan Gao, Kaichao Hu, Juxiang Yang, Shasha Wang, Juntong Li, Qinglin Wu, Zhenzhen Wang, Naihong Chen, Lin Li, Lan Zhang
Neuropeptides. 2021; 90: 102197
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Tetrahydroxy stilbene glycoside attenuates acetaminophen-induced hepatotoxicity by UHPLC-Q-TOF/MS-based metabolomics and multivariate data analysis
Yan Gao, Jun-Tong Li, Xiang Li, Xun Li, Song-Wei Yang, Nai-Hong Chen, Lin Li, Lan Zhang
Journal of Cellular Physiology. 2021; 236(5): 3832
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Research progress in use of traditional Chinese medicine monomer for treatment of non-alcoholic fatty liver disease
Honglin Zhou, Cheng Ma, Cheng Wang, Lihong Gong, Yafang Zhang, Yunxia Li
European Journal of Pharmacology. 2021; 898: 173976
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 A review of the processed Polygonum multiflorum (Thunb.) for hepatoprotection: Clinical use, pharmacology and toxicology
Xinyan Xue, Yunyun Quan, Lihong Gong, Xiaohong Gong, Yunxia Li
Journal of Ethnopharmacology. 2020; 261: 113121
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Smurf1 aggravates non-alcoholic fatty liver disease by stabilizing SREBP-1c in an E3 activity-independent manner
Xin Zhang, Yutao Zhan, Wenjun Lin, Fei Zhao, Chaojing Guo, Yujiao Chen, Mengge Du, Dongnian Li, Lingqiang Zhang, Wei An, Hong-Rui Wang, Ping Xie
The FASEB Journal. 2020; 34(6): 7631
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A Candidate Drug for Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Review of Pharmacological Activities of Polygoni Multiflori Radix
Mengting Zhou, Naihua Hu, Meichen Liu, Ying Deng, Linfeng He, Chaocheng Guo, Xingtao Zhao, Yunxia Li
BioMed Research International. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Identify Molecular Mechanisms of Jiangzhi Decoction on Nonalcoholic Fatty Liver Disease by Network Pharmacology Analysis and Experimental Validation
Lei Wang, Yin Zhi, Ying Ye, Miao Zhang, Xing Ma, Hongyun Tie, Xiaokun Ma, Ni Zheng, Wei Xia, Yanan Song, Juliana Mozer Sciani
BioMed Research International. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Water extract from processed Polygonum multiflorum modulate gut microbiota and glucose metabolism on insulin resistant rats
Wen Gu, Min Yang, Qian Bi, Lin-Xi Zeng, Xi Wang, Jin-Cai Dong, Feng-Jiao Li, Xing-Xin Yang, Jing-Ping Li, Jie Yu
BMC Complementary Medicine and Therapies. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article