Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Multipathway integrated adjustment mechanism of Glycyrrhiza triterpenes curing gastric ulcer in rats

Wang Ying, Wang Shuai, Bao Yongrui, Li Tianjiao, Chang Xin, Yang Guanlin, Meng Xiansheng

Year : 2017| Volume: 13| Issue : 50 | Page no: 209-215

   This article has been cited by
 
1 Mechanism of rutaecarpine on ethanol-induced acute gastric ulcer using integrated metabolomics and network pharmacology
Sichen Ren, Ying Wei, Ming Niu, Ruisheng Li, Ruilin Wang, Shizhang Wei, Jianxia Wen, Dan Wang, Tao Yang, Xing Chen, Shihua Wu, Yuling Tong, Manyi Jing, Haotian Li, Min Wang, Yanling Zhao
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2021; 138: 111490
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Exquisite binding interaction of 18-Glycyrrhetinic acid with histone like DNA binding protein of Helicobacter pylori: A computational and experimental study
Ritu Raj, Nipanshu Agarwal, Sriram Raghavan, Tapati Chakraborti, Krishna Mohan Poluri, Dinesh Kumar
International Journal of Biological Macromolecules. 2020; 161: 231
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Protective Effect of Ocotillol, the Derivate of Ocotillol-Type Saponins in Panax Genus, against Acetic Acid-Induced Gastric Ulcer in Rats Based on Untargeted Metabolomics
Cuizhu Wang, Yuze Yuan, He Pan, Alan Chen-Yu Hsu, Jinluan Chen, Jinping Liu, Pingya Li, Fang Wang
International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21(7): 2577
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 The Role of Adaptogens in Prophylaxis and Treatment of Viral Respiratory Infections
Alexander Panossian, Thomas Brendler
Pharmaceuticals. 2020; 13(9): 236
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 An experimental in-vitro study to evaluate the anti-helicobacter activity of Glycyrrhetinic acid
Muhammet Murat Celik, Nizami Duran
Revista Romana de Medicina de Laborator. 2019; 27(1): 63
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article