Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Therapeutic effect of total saponins from Dioscorea nipponica makino on gouty arthritis based on the NF-κB signal pathway: An In vitro study

Zhou Qi, Liu Shumin, Yua Donghua, Zhang Ning

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 47 | Page no: 235-240

   This article has been cited by
 
1 Dioscin ameliorates inflammatory bowel disease by up-regulating miR-125a-5p to regulate macrophage polarization
Lingyan Shi, Peichen Zhang, Ruifang Jin, Xiaowei Chen, Lemei Dong, Weichang Chen
Journal of Clinical Laboratory Analysis. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 -elemonic acid inhibits growth and triggers apoptosis in human castration-resistant prostate cancer cells through the suppression of JAK2/STAT3/MCL-1 and NF-?B signal pathways
Xiaowen Bao, Jianwei Zhu, Chaoxing Ren, Ang Zhao, Mingya Zhang, Zhiming Zhu, Xuanzhao Lu, Yuning Zhang, Xiaotian Li, Xinyu Sima, Jiaqi Li, Qi Zhang, Bo Ma
Chemico-Biological Interactions. 2021; 342: 109477
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Ferulic acid positively modulates the inflammatory response to septic liver injury through the GSK-3/NF-?B/CREB pathway
Liping Cao, Zhenghong Li, Zhizhou Yang, Mengmeng Wang, Wei Zhang, Yi Ren, Liang Li, Junxian Hu, Zhaorui Sun, Shinan Nie
Life Sciences. 2021; 277: 119584
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Therapeutic Effects of Total Saponins From Dioscorea nipponica Makino on Gouty Arthritis Based on the MAPK-PPAR? Signaling Pathway: An In Vitro Study
Qi Zhou, Dong H. Yu, Na Zhang, Xiao Y. Wang, Ning Zhang, Fang F. Lin, Shu M. Liu
Natural Product Communications. 2020; 15(3): 1934578X20
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Dioscorea nipponica Makino suppresses TPA -induced migration and invasion through inhibition of matrix metalloproteinase-9 in human cervical cancer cells
Chung-Yuan Lee, Ying-Erh Chou, Min-Chien Hsin, Chiao-Wen Lin, Po-Hui Wang, Shun-Fa Yang, Yi-Hsuan Hsiao
Environmental Toxicology. 2020; 35(11): 1194
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Influence of the Total Saponin Fraction from Dioscorea nipponica Makino on TLR2/4-IL1R Receptor Singnal Pathway in Rats of Gouty Arthritis
Qi Zhou,Fang Fang Lin,Shu Min Liu,Xiao Fang Sui
Journal of Ethnopharmacology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article