Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A new biphenyl neolignan from leaves of Patrinia villosa (Thunb.) Juss.

Xin-Jia Yan, Wei Liu, Ying Zhao, Ning Chen, Ying Xu, Jian Wu, Tan Wang, Yue Li, Zheng Xiang

Year : 2016| Volume: 12| Issue : 45 | Page no: 1-3

   This article has been cited by
 
1 Therapeutic effect of Patrinia villosa on TNBS-induced ulcerative colitis via metabolism, vitamin D receptor and NF-?B signaling pathways
Jiaqi Wang, Xin Wang, Xiande Ma, Baoli Xu, Lijiang Chen, Changlan Chen, Wei Liu, Yangcheng Liu, Zheng Xiang
Journal of Ethnopharmacology. 2022; : 114989
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Phenylpropanoids and triterpenoids from Tripterygium regelii and their anti-inflammatory activities
Yan Liu, Ao-Fei Wang, Anam Naseem, Hong-Liang Ye, Peng Jiang, Xiao-Mao Li, Si-Yi Wang, Juan Pan, Wei Guan, Wei Lan, Bing-You Yang
Phytochemistry Letters. 2022; 49: 73
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Therapeutic effect and metabolomics mechanism of Patrinia Villosa (Thunb.) juss on liver injury in rats
Li-Man Qiao, Hui Zhang, Wei Liu, Dan Lou
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Anti-Colon Cancer Activity of Patrinia villosa Extract and Analysis of its Components based on UPLC-QTOF-MS/MS
Xin Xin Yang, Shuai Wang, Li Ping Zhou, Tian Jiao Li, Lin Zhao, Xian Sheng Meng, Feng Gao, Yong Rui Bao
International Journal of Pharmacology. 2022; 18(7): 1440
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The Herba Patriniae (Caprifoliaceae): A review on traditional uses, phytochemistry, pharmacology and quality control
Linna Gong, Wei Zou, Keyang Zheng, Birui Shi, Menghua Liu
Journal of Ethnopharmacology. 2021; 265: 113264
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A novel flavonoid with antioxidant activity from Patrinia villosa (Thunb.) Juss
Yang-Cheng Liu, Nan Sui, Jia-Qi Wang, Xin Wang, Wei Liu, Zheng Xiang, Chang-Lan Chen
Natural Product Research. 2021; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Nutritional and Functional Properties of Wild Food-Medicine Plants From the Coastal Region of South China
Yuan Xu, Dan Liang, Gang-Tao Wang, Jun Wen, Rui-Jiang Wang
Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. 2020; 25: 2515690X20
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Phytochemical and Pharmacological Review on Two Herbs of Baijiangcao: Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev. and Patrinia villosa (Thunb.) Juss
Yangcheng Liu, Wei Liu, Jiaqi Wang, Yang Liu, Changlan Chen, Zheng Xiang
Mini-Reviews in Organic Chemistry. 2020; 17(5): 496
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Apigenin, a flavonoid constituent derived from P. villosa, inhibits hepatocellular carcinoma cell growth by CyclinD1/CDK4 regulation via p38 MAPK-p21 signaling
Yue Li, Xiaoyan Cheng, Changlan Chen, Wu Huijuan, Hong Zhao, Wei Liu, Zheng Xiang, Qi Wang
Pathology - Research and Practice. 2020; 216(1): 152701
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article