Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Effects of fermented Cordyceps sinensis on oxidative stress in doxorubicin treated rats

Wu Rong, Gao Jian-Ping, Wang Hui-Lin, Gao Yan, Wu Qian, Cui Xiao-Hua

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 44 | Page no: 724-731

   This article has been cited by
 
1 The protective effect of manganese superoxide dismutase from thermophilic bacterium HB27 on hydrochloric acid-induced chemical cystitis in rats
Nai-wen Chen, Jin-lai Gao, Hai-long Li, Hong Xu, Ling-feng Wu, Fan-guo Meng, Wei Chen, Yi-fang Cao, Wen-hua Xie, Xiao-qin Zhang, Shi-hui Liu, Jing Jin, Yi He, Jian-wei Lv
International Urology and Nephrology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 THE FERMENTATION PROCESSING OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE: A SHORT REVIEW
Saeed Hamid Saeed Omer, YUAN Yanzhi, LI Gaoqiang, LIU Yongli, GAO Wenlong, Rafiq Ahmed Bhat
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH. 2021; : 48
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Toxicity Reduction and Efficacy Promotion of Doxorubicin in the Treatment of Breast Tumors Assisted by Enhanced Oral Absorption of Curcumin-Loaded Lipid–Polyester Mixed Nanoparticles
Na Wang, Ying Zhang, Hongbing Liu, Andong Wang, Tianyang Ren, Jingxin Gou, Yu Zhang, Tian Yin, Haibing He, Xing Tang
Molecular Pharmaceutics. 2020; 17(12): 4533
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Quality control method of sterols in fermented Cordyceps sinensis based on combined fingerprint and quantitative analysis of multicomponents by single marker
Jiaqian Zhao, Tiannv Shi, Weifeng Zhu, Lihua Chen, Yongmei Guan, Chen Jin
Journal of Food Science. 2020; 85(10): 2994
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Acremonium terricola culture plays anti-inflammatory and antioxidant roles by modulating MAPK signaling pathways in rats with lipopolysaccharide-induced mastitis
Yang Li, Xin Jiang, Hongjian Xu, Jingyi Lv, Guangning Zhang, Xiujing Dou, Yonggen Zhang, Xiaoxiang Li
Food & Nutrition Research. 2020; 64(0)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Effect of fermented Cordyceps?sinensis on doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats
Rong Wu, Ping-An Yao, Hui-Lin Wang, Yan Gao, Hai-Lun Yu, Lei Wang, Xiao-Hua Cui, Xu Xu, Jian-Ping Gao
Molecular Medicine Reports. 2018;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article