Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Phytochemical analysis on quantification and the inhibitory effects on inflammatory responses from the fruit of xanthii fructus

Yoo Sae-Rom, Seo Chang-Seob, Lee Na-Ri, Shin Hyeun-Kyoo, Jeong Soo-Jin

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 44 | Page no: 585-591

   This article has been cited by
 
1 Advances and challenges in ginseng research from 2011 to 2020: the phytochemistry, quality control, metabolism, and biosynthesis
Xue Li, Jie Liu, Tian-tian Zuo, Ying Hu, Zheng Li, Hong-da Wang, Xiao-yan Xu, Wen-zhi Yang, De-an Guo
Natural Product Reports. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Insulin secretion and a-glucosidase inhibitory effects of dicaffeoylquinic acid derivatives
Dahae Lee, Hak-Dong Lee, Hyukjin Kwon, Hye Lim Lee, Gwi Seo Hwang, Sungyeol Choi, Hyun Young Kim, Sanghyun Lee, Ki Sung Kang
Applied Biological Chemistry. 2022; 65(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Effect of Xanthium Strumarium on HIV-1 5'-LTR Transcriptional Activity and Viral Reactivation in Latently Infected Cells
Chao-Jung Chen, Mu-Lin Chiu, Chien-Hui Hung, Wen-Miin Liang, Mao-Wang Ho, Ting-Hsu Lin, Xiang Liu, Hsinyi Tsang, Chiu-Chu Liao, Shao-Mei Huang, Yi-Fang Wu, Yang-Chang Wu, Te-Mao Li, Fuu-Jen Tsai, Ying-Ju Lin
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Maltol inhibits the progression of osteoarthritis via the nuclear factor-erythroid 2–related factor-2/heme oxygenase-1 signal pathway in vitro and in vivo
Ding-Chao Zhu, Yi-Han Wang, Jia-Hao Lin, Zhi-Min Miao, Jia-Jing Xu, Yao-Sen Wu
Food & Function. 2021; 12(3): 1327
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article