Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Shikonin induces apoptosis in the human gastric cancer cells HGC-27 through mitochondria-mediated pathway

Hou Yue, Xu Jinghua, Liu Xia, Xia Xichun, Li Ning, Bi Xiuli

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 42 | Page no: 250-256

   This article has been cited by
 
1 Targeting cancer cell mitochondria as a therapeutic approach: recent updates
Qingbin Cui,Shijun Wen,Peng Huang
Future Medicinal Chemistry. 2017; 9(9): 929
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Anti-cancer activity of myricetin against human papillary thyroid cancer cells involves mitochondrial dysfunction–mediated apoptosis
Tae Kwun Ha,Inae Jung,Mi Eun Kim,Sung Kwon Bae,Jun Sik Lee
Biomedicine & Pharmacotherapy. 2017; 91: 378
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Shikonin induces mitochondria-mediated apoptosis and enhances chemotherapeutic sensitivity of gastric cancer through reactive oxygen species
Wenquan Liang,Aizhen Cai,Guozhu Chen,Hongqing Xi,Xiaosong Wu,Jianxin Cui,Kecheng Zhang,Xudong Zhao,Jiyun Yu,Bo Wei,Lin Chen
Scientific Reports. 2016; 6: 38267
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Shikonin causes apoptosis by up-regulating p73 and down-regulating ICBP90 in human cancer cells
Soon Young Jang,Darong Hong,Seo Young Jeong,Jong-Ho Kim
Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015; 465(1): 71
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article