Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Anti-arthritic activity of Fu-Fang-Lu-Jiao-Shuang on collagen-induced arthritis in Balb/c mice and its underlying mechanisms

Wang Yanyan, Sun Weiguang, Chen Laxia, Xu Xin, Wu Yunxia, Zhang Jinwen, Zhang Yonghui

Year : 2015| Volume: 11| Issue : 42 | Page no: 242-249

   This article has been cited by
 
1 A herbal formula comprising Rosae Multiflorae Fructus and Lonicerae Japonicae Flos, attenuates collagen-induced arthritis and inhibits TLR4 signalling in rats
Brian Chi Yan Cheng,Hua Yu,Hui Guo,Tao Su,Xiu-Qiong Fu,Ting Li,Hui-Hui Cao,Anfernee Kai-Wing Tse,Zheng-Zhi Wu,Hiu-Yee Kwan,Zhi-Ling Yu
Scientific Reports. 2016; 6: 20042
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The establishment of a porcine rheumatoid arthritis model: Collagen induced arthritis minipig model
Won Jae Lee,Ji Yeon Kim,Tammy Pei jung Wu,Lisa So yeon Park
Journal of Pharmacological Sciences. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article