Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

An improved ultra-performance liquid chromatography-electrospray ionization/quadrupole-time-of-flight high-definition mass spectrometry method for determining ingredients of herbal Fructus corni in blood samples

Xue Changsong, Zhang Aihua, Sun Hui, Han Ying, Zou Di, Wang Yuying, Wu Xiuhong, Wang Xijun

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 40 | Page no: 422-429

   This article has been cited by
 
1 An integrated strategy for holistic quality identification of Chinese patent medicine: Liuwei Dihuang Pills as a case study
Xia Wang, Wenyong Wu, Jianqing Zhang, Lei Gao, Linlin Zhang, Huali Long, Jinjun Hou, Wanying Wu, Dean Guo
Phytochemical Analysis. 2021; 32(2): 183
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 UPLC–MS/MS method for the determination of the herb composition of Tangshen formula and the in vivo pharmacokinetics of its metabolites in rat plasma
Yu Yao, Ying-Chao Yu, Meng-Ru Cai, Zhi-Qin Zhang, Jie Bai, Hui-Min Wu, Ping Li, Ting-Ting Zhao, Jian Ni, Xing-Bin Yin
Phytochemical Analysis. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A systematic approach to decode the mechanism of Cornus in the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC)
Hai-yu Shen, Xiao-qiang Li, Wen-qiang Fan, Yu-wei Wang, Feng Huang, Jie-qiong Wu, Wei Zhang, Xue-song Feng, Xu Chao
European Journal of Pharmacology. 2021; 909: 174405
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Protective effect of Palmijihwanghwan in a mouse model of cigarette smoke and lipopolysaccharide-induced chronic obstructive pulmonary disease
Eun Bok Baek, Jin-hyung Rho, Eunhye Jung, Chang-Seob Seo, Jin-Hee Kim, Hyo-Jung Kwun
BMC Complementary Medicine and Therapies. 2021; 21(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Mechanistic and Therapeutic Advances in Colon Cancer: A Systematic Review
Li X, Han Y, Zhang A, Miao J, Sun H, Yan G, Wu F, Wang X
Open Journal of Proteomics and Genomics. 2019; : 001
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Serum Pharmacochemistry in Herbal Medicine and Its Active Ingredients: Current Evidence and Future Development
Zhou K, Zhang AH, Miao JH, Sun H H, Yan Gl Gl
Open Journal of Proteomics and Genomics. 2018; : 001
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Exploring the detoxification effects and mechanism of Caowu in prescription using liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry-based metabolomics
Wang L, Dong H, Zhang AH, Han Y, Li TP
Open Journal of Proteomics and Genomics. 2018; : 011
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Recent advances in understanding cross-talk between Bile Acids and Gut Microbiota
Feng CC, Zhang AH, Miao JH, Sun H, Han Y, Yan GL, Wu FF, Wang XJ
Open Journal of Proteomics and Genomics. 2018; : 024
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Rapid Analysis of Corni fructus Using Paper Spray-Mass Spectrometry
Yuan Guo,Zhixin Gu,Xuemei Liu,Jingjing Liu,Ming Ma,Bo Chen,Liping Wang
Phytochemical Analysis. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Simultaneous determination of loganin, morroniside, catalpol and acteoside in normal and chronic kidney disease rat plasma by UPLC–MS for investigating the pharmacokinetics of Rehmannia glutinosa and Cornus officinalis Sieb drug pair extract
Min Zhao,Jinhua Tao,Dawei Qian,Pei Liu,Er-xin Shang,Shu Jiang,Jianming Guo,Shu-lan Su,Jin-ao Duan,Leyue Du
Journal of Chromatography B. 2016; 1009-1010: 122
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Recent development in liquid chromatography stationary phases for separation of Traditional Chinese Medicine components
Hongli Jin,Yanfang Liu,Zhimou Guo,Jixia Wang,Xiuli Zhang,Chaoran Wang,Xinmiao Liang
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article