Home | About PM | Editorial board | Search | Ahead of print | Current Issue | Archives | Instructions | Subscribe | Advertise | Contact us |  Login 
Pharmacognosy Magazine
Search Article 
  
Advanced search 
 

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Optimization of quercitrin and total flavonoids extraction from Herba Polygoni Capitati by response surface methodology

Ma Fengwei, Zhao Yang, Gong Xiaojian, Xie Yu, Zhou Xin

Year : 2014| Volume: 10| Issue : 37 | Page no: 57-64

   This article has been cited by
 
1 Real-time quantification for sulfite using a turn-on NIR fluorescent probe equipped with a portable fluorescence detector
Fei Yan, Jingnan Cui, Chao Wang, Xiangge Tian, Dawei Li, Yan Wang, Baojing Zhang, Lei Feng, Shanshan Huang, Xiaochi Ma
Chinese Chemical Letters. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Enhancing recovery of bioactive compounds from Cosmos caudatus leaves via ultrasonic extraction
Norliza Abdul Latiff, Pei Ying Ong, Siti Nor Azlina Abd Rashid, Luqman Chuah Abdullah, Nor Amaiza Mohd Amin, Noor Akhmazillah Mohd Fauzi
Scientific Reports. 2021; 11(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Recent advances of novel technologies for quality consistency assessment of natural herbal medicines and preparations
Xi-Chuan Wei, Bo Cao, Chuan-Hong Luo, Hao-Zhou Huang, Peng Tan, Xiao-Rong Xu, Run-Chun Xu, Ming Yang, Yi Zhang, Li Han, Ding-Kun Zhang
Chinese Medicine. 2020; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Gold nanoparticle-based sensing platform of hydrazine, sulfite, and nitrite for food safety and environmental monitoring
Govindhan Maduraiveeran,Ramasamy Ramaraj
Journal of Analytical Science and Technology. 2017; 8(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Paradigm shift in natural product research: traditional medicine inspired approaches
Pulok K. Mukherjee,Shiv Bahadur,Ranjit K. Harwansh,Sayan Biswas,Subhadip Banerjee
Phytochemistry Reviews. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A UPLC-MS/MS Method for Simultaneous Determination of Free and Total Forms of a Phenolic Acid and Two Flavonoids in Rat Plasma and Its Application to Comparative Pharmacokinetic Studies of Polygonum capitatum Extract in Rats
Yong Huang,Hui-Yuan Sun,Xiao-Li Qin,Yong-Jun Li,Shang-Gao Liao,Zi-Peng Gong,Yuan Lu,Yong-Lin Wang,Ai-Min Wang,Yan-Yu Lan,Lin Zheng
Molecules. 2017; 22(3): 353
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 The optimization of spray drying process of Lactobacillus reuteri
Yu Liu,Yang Li,Tongrui Shi,Jinghu Zhao,Huaxin Wang,Tong Liu,Shan Yue,Jinling Zhou,Liquan Yu,Yulong Zhou,Zhanbo Zhu
LWT - Food Science and Technology. 2016; 68: 615
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The Tissue Distribution and Urinary Excretion Study of Gallic Acid and Protocatechuic Acid after Oral Administration of Polygonum Capitatum Extract in Rats
Feng-Wei Ma,Qing-Fang Deng,Xin Zhou,Xiao-Jian Gong,Yang Zhao,Hua-Guo Chen,Chao Zhao
Molecules. 2016; 21(4): 399
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 A network analysis of the Chinese medicine Lianhua-Qingwen formula to identify its main effective components
Chun-Hua Wang,Yi Zhong,Yan Zhang,Jin-Ping Liu,Yue-Fei Wang,Wei-Na Jia,Guo-Cai Wang,Zheng Li,Yan Zhu,Xiu-Mei Gao
Mol. BioSyst.. 2016; 12(2): 606
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Evaluation ofIn VitroInvertase Inhibitory Activity ofManilkara zapotaSeeds - A Novel Strategy to Manage Diabetes Mellitus
Thiyagarajan Sathishkumar,Srinivasan Anitha,Rajakumar Esther Sharon,Velayudham Santhi,Mani Sukanya,Kuppamuthu Kumaraesan,Vinohar Stephen Rapheal
Journal of Food Biochemistry. 2015; 39(5): 517
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 An UHPLC–MS/MS method for simultaneous quantification of gallic acid and protocatechuic acid in rat plasma after oral administration of Polygonum capitatum extract and its application to pharmacokinetics
Fengwei Ma,Xiaojian Gong,Xin Zhou,Yang Zhao,Menglin Li
Journal of Ethnopharmacology. 2015; 162: 377
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article